زندگی‌ بعد از انفجار‌بیگ‌بانگ…

بر حسب‌گُمان. حدود دو‌میلیون سال پیش، حیواناتی‌که‌قبل از انسان‌های‌امروزی(مایان) وجود داشتند، می‌توانستند بخوبی‌و‌بصورت فوق العاده در زمین کار‌و‌زندگی خویش را به‌پیش‌ببرند و در کُل آن دنیای‌ماقبل، دنیای‌حیوانی بوده‌که‌بعد از انفجار‌(بیگ‌بانگ) یا همان انفجار((بزرگ)) تلفات زیادی‌را از خودشان بجا گذاشتند و تعداد زیادی‌از آن حیوانات، جان‌های‌شیرینی‌شان را از دست دادند و آن انفجار، نسل‌بزرگِ آنها را ازبین بُرد و تعداد کمی‌به‌دنیای‌بعد از خودشان باقی‌ماندند و نمونه‌ای آنها را در اطراف‌مان مشاهده می‌کنیم. بعد از نابودن شدن تعدادی‌بیشترِ از حیوانات، مدت ها گذشت تا انسان‌های‌امروزی‌پدیدار گردند و از گوشه و طریقی‌به‌زمین جایگزین شوند، و ناگفته نماند که‌اینکار را نیز انجام دادند تا پیرامون‌و‌زندگی را برای‌موجودات غیر‌خودشان تنگ بسازند و به آن عده از موجودات‌ یا حیوانات دیگری‌سر بخورند که با انسان ها سر‌و‌کار نداشته و به‌انسان ها صدمه‌میزده‌است، آشنا شدند، و نام آنها را “حیوان” بر احساس اینکه‌نتوانستند زبان و فرهنگ شان را بفهمند، گذاشتند که معنی حیوان نیز همان نافهم‌و‌ناسخن‌گو را میدهد که‌در اصطلاح امروزی‌یعنی اینکه‌عقل‌نداشته و بی‌مورد هستند را معنی میدهد و البت اگر چنین نامی‌هنوز باقی‌مانده‌باشد و برعلیه‌این موجودات استفاده میشود، از بودن فقر سواد در جامعه‌است و این اصطلاح نزد افراد‌اولیه پیدا میشود.

حالا فکر اینرا بکنید؛ چنانکه‌در قیامت، اشخاص گوناگون جاهای خودشان‌را قبل از رفتن ما انسان ها در آن جا دریافت نموده‌اند و اگر قسمت باشد که‌ما انسان‌های‌امروزی در آن جا موجودیت پیدا کنیم، دُرُست در نزد آنها شبیه‌حیواناتی‌خواهیم بود که‌در عصر خودمان زندگی‌میکنند، مانند:‌( گاو، بز، اسپ و شغال) یعنی‌آن  تعداد آدمهای که‌قبل از ما آنجا حضور پیدا کردند‌و‌هستند و‌ وجود دارند، هزار‌ها یا صدها‌سال‌پیش جاهای‌خودشان‌را گرفته‌اند، و دیگر اینکه‌به محیط و زندگی‌آن دنیا(قیامت) آشنا شدند و فهم‌کامل دریاف نموده‌اند. بلآخره در دست آنهاست که با ما به‌چه‌طریقی رفتار بکنند و چگونه‌جورآمد نمایند. در دست آنهاست که‌روی‌ما چه اسمی بگزارند. و شاید هم‌(حیوانات مُتفکر). در دست آنهاست که کدام شیوه‌ها را با‌ما بکار بگیرند. در دست آنهاست که اگر از آب‌زمزم و جوی‌عسل و شیر و شرابیکه قبلآ میخوردند، به ما انسان‌ها بدهند. آنها از قبل بهشت‌های‌چندین‌طبقه ‌ی را به بهترین‌صورت ساخته‌اند که‌شبیه‌آن هنوز در هیچ جایی وجود نداشته و نبوده‌است و به‌گوش تعداد مان، تبلغات‌شان از کتاب مقدس ((قرآن)) میرسد. آنها شما را اجازه نمیدهند به هر چهار اطرافی‌که دوست داشتید بروید بلکه‌شما را با آتش محاصره‌خواهند نمود. شما به دادگاه بُرده خواهید شد و در جمع میلیون‌ها انسان دیگر مجازات خواهید شد. آنجا نیز گروه‌دیگرِ از نفرات یافت میشوند که‌شما را از دست های‌تان گرفته‌و به زور وادارتان داشته‌و بطرف دوزخ کشان‌کشان روان میکنند و از بالای‌بالا،  هر دو پایتان را گرفته‌و در عمق دوزخ‌سوزان پایین می اندازند با جرمیکه‌در دنیای‌قبل از خود انجام داده‌بودید. آنها در دوزخ نمی‌سوزند بلکه‌دوزخ تنها برای این نسل از(انسانها)که‌در آینده‌به آن دنیا رونده‌هستند و فعل حال در دنیای‌خودشان زندگی‌میکنند، ساخته‌شده است.

و آنهای‌را که‌بعد از رسیدن به سزای‌‌اعمال شان از دوزخ بیرون میکنند: در پیشانی‌شان تاپه‌‌دوزخ زده میشود تا در‌جمع بهشتی‌ها نمودار گردند.

 قبل از آنکه‌شما وارد بهشت شوید: از شما پرسان میشود و به شما اجازه‌ی مسقیم‌وارد‌شدن داده نمیشود چون آنجا از قبل نفرات برگزیده شده‌اند تا مانع ورود شما عین بدون‌اجازه در آنجا شوند. این همه‌ازین ‌خاطر است برای‌ما یاد‌آور شوند که ما هیچی‌نیستیم و نبوده‌ایم. پس این دنیا را تا میتوان استفاده باید نمود. از هر شرایط‌اش، از هر حالات‌اش، لاکن با کارهای‌نیک‌و‌پسندیده. در آینده‌ی‌نزدیک معلوم نیست به چه‌جایگاهی قرار خواهیم گرفت. بنااً جایگاه‌خویش را از امروز در آنجا بسازیم. شاید آنها(حیوانات) در دنیای خودشان گناه کرده بوده‌اند که‌توسط ما انسان ها جزا داده‌میشوند. در کل آن دنیا، دنیایی‌کسی هست که برای خودش زندگی را در آنجا مهیا نموده است.

اینک قضاوت ما در مورد حیوانات چگونه‌خواهد بود؟

نسل بعدی یا همان آدمهای‌آینده در مورد ما چی‌قضاوت خواهند کرد؟

قضاوت‌شان روشن است و شبیه‌قضاوت ما نسبت به حیوانات خواهد بود. هر موجودی نسل پایین‌تر از خودش را حیوان خواهد گفت.

لطفاً با هم سازش داشته باشیم تا در آینده‌با ما سازش داشته‌باشند و مطمئن باید باشیم چنانکه‌با انفجار بیگ بانگ دیگر در راه هستیم.