آرشیف

2014-12-28

رفعت حسینی

زندگینا مه رفعت حسینی

سید رفعت حسینی در بیست و هشتم ماه جوزای سال سیزده صد و بیست و هشت هجری خورشیدی که معادل می شود به هژدهم ماه جون نزده صد و چهل و نُه عیسایی ، در خانواده یی اهل فرهنگ و سر شناس ، درباغنواب کابل ، به دنیا آمد .
پدر رفعت حسینی ، استاد سناتور سید داود حسینی از ادبا و خطاطان والا مقام کشور بود . درخطـوط نستعلیق و شکسته استـادی بی هما نند بود ودرریزه نویسی یکی از شگفتی ها ی بی همتا را به انجام رسانیـده بود . بار ها  بریک دانه برنج باریک ، سوره هـای فاتـحه ویـا اخلاص را بـا بسم الله شـریف و نام خود ، بـا مزایای خوشنویسی ، تحـریرنموده بود . (ر.ک. معاصرین سخنور، خال محمد خسته ، 1344 شمسی،ص 130) .
چند برنج ازین گونه ، در حال حاضر، از دارایـی هـای معنـوی نُخبه و فراز مند رفعت حسینی می با شند .
آموزش ها :
رفعت حسینی پس از ختم تحصیلات ابتدایی در مکتب سردار جانخان
و متوسطه درلیسه حبیبیه کابل درفاکولتۀ حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شامل شد و آن را موءفقانه به پایان رسانید . تحصیلات فوق لیسانس را در سال 1978  عیسایی در آسترالیا انجام داد .
او از سال 1352 الی 1369 خورشیدی ، پس ازآموزش و اتمام ِخدمت دورۀ سربازی ، و ظایف زیرین را ایفا نموده است :
ـ آمر دفتر ارزیابی اسناد علمی پوهنتون کابل ،
ـ آمر دفتر قرارداد های فرهنگی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی ،
ـ آمر دفترارزیابی و ارتباط خارجه پوهنتون کابل ،
ـ معاون شورای فرهنگی پوهنتون کابل ،
ـ معاون فاکولتۀ کار و امور دهقانی آن پوهنتون ،
ـ از سال 1359 تا 1369 خورشیدی ، منشی اتحادیۀ نویسندگان افغانستان ومدتی سرپرست آن آتحادیه .
ازسـال 1369 خورشـیدی ، که معادل اسـت با  1990 عیـسایی ، آواره و مهاجرشد ودر حال حاضر در جمهوری فدرال آلمان زندگی می کند .
رفعت حسیـنی در سـال 1352 شمسـی بـا ملالی دختر جـنرال غـلام صدیق طره باز ازدواج نمود . ثمرۀ این وصلت سه دختر به نام های سحر ، سمرا ، و مریم می با شند .
دختر سومی ، مریم ، نقاش و نویسنده است و اولین رومان او به نام « خدا در دانۀ برنج » درتابستان 2010 عیسایی در آلمان منتشر شد .
از رفعت حسینی تا کنون کتاب ها یی که درپایین مشخص می گردند ، منتشرشده اند :
1/  تصویرِ صدا ، گزینۀ شعر ،
2/  در بی تو بودن ، دفتر شعر ،
هردو نشر کردۀ اتحادیۀ نویسنده گان افغانستان ،
3/  شبی از تبار مصیبت ، گزیدۀ شعر،
4/  ذهنِ زخمی باد ، مجموعۀ شعر ،
5/  هزار میکده غم ، دفتر شعر،
6/  زنی که باران می فروخت ، دفتر شعربه ترجمۀ آلمانی ،

به ترجمۀ :
داکترلوتس ژهاک و ایرهارد باور،
7/  گزینۀ شعر رفعت حسینی ، به ترجمـۀ آلمانی ،
به ترجمۀ :
داکتر لوتس ژهاک و ایرهارد باور،
8/  صد غزل بیدل ، منتخب غزل های ابوالمعانی میرزا عبدالقادربیدل ،
به گزینش رفعت حسینی ،
9/     توو زمین و من ، گزیدۀ شعر،
10/  در فصلِ سایۀ خنجر ، مجموعۀ شعر،
11/  درلحظۀ سوگمند پدرود ، گزینۀ شعر،
12/   شب و زخم و قفس ، دفتر شعر،
13/  تا وادی سرسبزصدا ، یک شعر بلند ،
14/  زمینی ها ، سه منظومه ،
15/  بنفشه هایی که نروییدند ، دفتر شعر،
16/  هجرتِ  بانو ی  شعر ،مجموعۀ شعر،
17/  حرفِ اولِ  باغ ، دفتر شعر،
18/  ازین خسوفِ بشارت ، گزیدۀ شعر،
19/   مردانی که نیستند ، گزینۀ شعر،
20/  آیینه در جوارِ عقوبت ، مجموعۀ شعر،
21/  تاصبحِ صحبتِ یکدشت ، دفتر شعر،
22/  قصرهای درختان ، گزینۀ شعر.