آرشیف

2014-12-22

jameghor

زنده گی در کنار همبستگی

 

همبستگی ملی

 

سابق مردمان قریه جات به یک منوال زنده گی خودرا به پیش میبردند وطبق رواج وعادت که از قدیم مانده بود به زراعت ومالداری مشغول بودند ودر زمستانها بیکار بوده ذخایر خودرا میخوردند زنده  گی مردم رونقی نداشت  وبه یک حالت باقی مانده بود امکانات زنده گی روبه رشد نبود  ازبرق خبری نبود مردم با همان چراغ تیلی (موشک) ساخته بودند ظرف  وفرش خانه همان وسایل ابتدائی که اکثرآ ساخت خودشان بود استفاده میشد کسی خانه نوبا نقشه نونمیساخت خانه ها وقشلاق ها به همان تیپ قدیمه گلی ابتدائی کمی از کوله گوسفندان فرق داشت ومردمان قریه اکثر با داشتن  خرچ یک ماه ودو ماه خود قناعت کرده وکارنمیکردند تلاش وتحرک بخاطر بهتر شدن زند گی ورشد اقتصاد خانواده عمومآ کم بود.
از زمانیکه برنامه همبستگی ملی ایجاد شده این برنامه در سراسر افغانستان عملی میشود مردم روستاها از خواب بیدار شده  وارد مرحله جدید زنده گی شده اند در جریان تطبیق پروژه های فرعی در قریه جات واخذ پول توسط مردم وانتخاب ضرورت  شان از جانب خودشان یک تغیر عمده در روش کاری مردم بمیان آمد ویک موج عظیمی از تلاش وتحرک بسوی بازسازی دربین مردم ایجادشد.
. که در اکثرمناطق با استفاده از تجربه پروژه سازی همبستگی ملی مردمان محل نیز دست به ابتکاراتی زده اند وزنده گی ساکنین قریه جات رنگ ورونق دیگری بخود گرفته است که ماشاهد امکانات خوبتر زنده گی از جمله برق درهمان خانه هایکه چراغ تیلی بود هستیم. از آن جمله قریه جر افغانان ولسوالی لعل وسر جنگل ولایت غور است که چند پروژه ابتکاری را پی درپی عملی نموده است.
جر افغانان یکی از قریه های ناوه سفید آب سر جنگل میباشد وموقیعت آن ازمرکز ولسوالی بسیار دور بوده وازامکانات دولتی محروم ودور مانده است قریه مذکور در جوار جریان سر چشمه دریای هریرود واقع شده که دارای آب وهوای نسبتآ ملایم ومعتدل بوده ویک شاخه از دریای مذکور ازکنار این دهکده میگذرد.
مردم قریه جرافغانان پروژه همبستگی ملی را تکمیل نموده اما همه مشکلات قریه با یک پروژه حل نشده واز طرف دیگر بودجه قریه کفایت پروژه های دیگر را نمیکرد.
شورا ومردم قریه تصمیم گرفتند که یک پل را بر روی رود خانه سفید آب بسازند آنها این پروژه را از پول کمک خودی وتلاش مردم اعمارنمودند قابل ذکر است که این پل بشکل محلی وامکانات ومواد دست داشته ساخته شده است. مردم قریه باردیگر برای رفع مشکل دیگر خود پروژه برق آبی را روی دست گرفتند بعضی وسایل وسامان برق را از پول اعانه مردم خریداری نموده و درمدت یکماه این پروژه را به پایه اکمال رسانیدند پروژه مذکور که برق مورد ضرورت اهالی قریه را تولید میکند حالا در هرخانه چراغ روشنائی میکند باید گفت این پروژه به شکل محلی ساخته شده البته چنین پروژه های برق آبی ازمدتی است که دربین مردم رواج شده ونتیجه اختراح خود مردمان محل می باشد.
شورای جر افغانان با حاصل نمودن تجربه از پروژه همبستگی دومشکل قریه خودرا به ابتکاروکمک خودی توسط اعمار پل وبرق آبی کوچک مرفوع نمودند وزنده گی درهمبستگی ملی توام بهتر شده ودر سایه این برنامه امکانات بیشتر زنده گی نصیب مردم این قریه گردیده است. که بطور مجموعی میتوان گفت هزینه پروژه های ابتکاری شورای جر افغانان بالغ برپنجصد هزار افغانی خواهد بود وهمجنان به تعداد 320 نفر از مزایای این دوپروژه مستفید میشوند.
 

پل ساخت مردم محل
 

سه نمونه از برق محلی ابتکاری