آرشیف

2015-6-24

jameghor

زنده گي نامه مختصرشهيد گل احمد خان"غلمینی"

ارسالی: عبدالرحیم آرمان

786

مرحوم شهيد گل احمد خان”غلمینی” فرزند محمد حيدر درسال 1346 در يك خانواده مسلمان ومتدين مجاهد در قريه خلي غلمين مربوط مركز چغچران پا به صحنه گيتي نهاد. موصوف تا سنين هفت سالگي به آغوش گرم فاميل خويش قرار داشته وسپس قدم در راه آموزش وپرورش نهاد شامل مكتب تحت غلمين گرديد ولي مدت شش سال را در اين مكتب سپري نموده بعد از آن راهي ديار چغچران مركز ولايت غور گرديده شامل ليسه سلطان علاوالدين غوري شده در نتيجه از آن ليسه فراغت صنف دوازدهم را بدست آورد.
شهيد “غلمینی” با شوق وعلاقه فراوان كه نسبت به وطن خويش داشت به صفوف پوليس بحيث افسر تقرر يافت كه اين منصب را در قومانداني امنيه غور مدت هشت سال سپري نموده است. در بخش هاي كندك .اوپراتيفي .غند اوپراتيفي(105) وغند نظم جهادي غور به صفت قوماندان ايفاي وظيفه نموده است .بعد از آمدن طالبان به ايجاب شرايط وقت وزمان به دفاع از مردم وميهن خويش دوشادوش ساير سنگر داران وبرادران خود به سنگر مقاومت شتافت بحيث يك قوماندان ارشد مدت پنج سال را شجاعانه رزميد. وبه ميان آمدن حكومت انتقالي دوباره به صفت قوماندان كندك (3)مربوط ق فرقه (41)غور مقرر گرديده ومدت سه سال را در آنجا ايفاي وظيفه نمود سپس نظر به لياقت رزمي .صداقت.شجاعت ودليري كه در سيما وعمل وي آشكار بود بحيث قوماندان امنيه ولسوالي دولينه.شهرك.وسپس مسئوليت قطعه واكنش سريع را در قوماندان امنيه غور برايش تفويض نمودند.سرانجام با درايت وتدبير نظامي كه داشت به صفت قوماندان امنيه ولسوالي چهارسده تعين ومقرر گرديده كه بالا خره با همه رادمردي كه داشت از طرف دشمنان بزدل ناجوان مردانه بتاريخ 16/5/1391 يوم يك شنبه ساعت هشت بجه صبح حين كه در منزل خويش بصوب دفترش روان بود توسط يك عدد ماين ريموت كنترول جام شهادت را با افتخار تمام نوشيد وداعي اجل را لبيك گفت.
شهيد گل احمد خان”غلمینی” در زمره پوليس قومانداني امنيه غور الگوي دلاوري .شجاعت بود در روي خستگي ناپذيرش اورا توان استثناي بخشيده بود .بدين لحاظ هرسدكه در روي پوليس واقع ميگرديد.مذكور با توان مندي وتكتيك هاي نظامي برفع ان مي شتافت وستاره موفقيت اش در آسمان غور مي درخشيد.
از شهيد مذكور ( 17 ) تن نفوس به شمول هفت پسر باقي مانده است .

انا لله وانا اليه را جعون
روحش شاد ويادش گرامي باد