آرشیف

2016-4-10

عبد الحمید سروری

زنده گى نامه محترم مرحوم شمس الدين مجروح

زنده گى نامه محترم مرحوم  شمس الدين مجروح

 محترم شمس الدين شمس الدين مجروح  فرزند مرحوم ملا نورالدين در سال  ١٣٣٢در قريه زارگى ولسوالى تولك ولايت غوردريك خانواده متدين  چشم بدنيا گشود محترم مجروح دربين ست  هفت و هشت سالگى در پهلوى انكه دروس خانگى را نزد ملا امام مسجد قريه فرا ميگر فت در سال ١٣٤١شامل مكتب دهاتى قريه زار گى گرديده وبعدز ختم صنف سوم كه در ان زمان از صنف سوم نيز شاگردان  جذب ليسه سلطان علاءالدين غورى ميگرديدندمر حوم نيز بعداز ختم صنف سوم در سال ١٣٤٤ راهى لِيسه سلطان علاءالدين غورى گرديده وبا وجود همه مشكلات هاى ناشى از فراز ونشيب هاى زنده گى شخصى اش ايشان به تحصيلات اش ادامه داده  الى صنف دوازدهم ليسه سلطان علاوالدين  غورى رابا موفقيت ختم نمودند  واز آنجا جهت تحصيلات عالى راهى دارالمعلمين هرات گرديدند .محترم مجروح درزمان تحصيلات اش در ليسه سلطان علاوالدين يكىتن از شاگردان جسور با احساس ووطن پرست و حب الخير زمانى خويش بوده چنانچه در سال هاى خشك سالى وقحطى كه ولايت غور و بالخصوص قراء وقصبات  شهر چغچران  راسخت متضرر نموده و با عث تلفات زياد انسانى  گرديد بود وحتى عده زيادى از فاميل ها  مجبور به فروش أطفال خورد سن شان  شده بودند و در مقابل بى اعتناى رژيم شاهى ان وقت نسبت به مردمان بى بضاعت اين سرزمين محترم مجروح  با جسارت  كامل وبا احساس وطن پرستانه باجمع  از شاگردان ليسه در پيشا پيش مردم قرار گرفته دربراه انداختن مضاهرات وسيع سهم فعال داشتند كه در نتجه پاى مقامات ان وقت را مجبورا به چغچران كشانيد مر حوم شمس الدين مجروح بعدز ختم صنف دوازدهم درسال ١٣٥٢جهت ادامه تحصيلات عالى  راهى دارالمعلمين هرات گرديده و با ختم مو فقانه دارالمعلمين در سال ١٣٥٤ به صفت معلم در ليسه سلطان علاوالدين غورى وبعدا ولايت هرات  به صفت معلم شروع به كار نموده وبعدا در بست هاى مختلف مديرت عمومى ليسه ورياست ذغال سنگ هرات  نيز اجراى وظيفه نمودند مر حوم در زمان دوران حاكميت سياه طالبان مانند ساير روشن فكران مصروف كار هاى شاقه گرديده و در حفر نمودن چاه براى مردم ((چاه كنى ))مصروف كار جسمى بودند  كه از همين زمان تكليف مهره كمر نيز برايش پيدا گرديد ودر اين أواخر حتى با قد خميده راه مير فت مرحوم در تماما دوران حيات زنده گى اش در خدمت دوستان وفاميلش قرار داشته و انهارا در زنده گى اش رهنماى نموده است كه خودم منحيث پسر خاله اش مد يون همه رهنماى ها وخدمات شا ن در زنده گى شخصى ام ميباشم با تاسف اطلاع يافتم كه ايشان بتاريخ ٩ مارچ ٢٠١٦ در شهر هرات در اثر يك حمله قلبى جان به حق سپرده وبه زنده گى ابدى پيوستند روحش شاد وجنت برين مقامش باد يقينآ كه محترم مجروح يك تن از شخصيت هاى فرهنگى ،روشن ،صادق ووطن پرست سرزمين ما بوده و خدمات شايان شان در تعليم تربيه نسل  جوانان كشور در سطح ولايت غور وهرات  در نزد مردم مان اين ديار هميش جاودانه ميباشد از انكه فاصله زمانى بالاتر از چند دهه است اگر در بيان تاريخ ها كدام اشتباه صورت گرفته باشد معذورم بدار يد
در اخر يكبار ديگر از محترم ملك زاده صاحب صميمانه إظهار تشكر مينمايم كه ايشان دوستانه من را در تصحيح تاريخ ها متوجه نمودند مو فقيت و سر فرازى شان را تمنا دارم .