آرشیف

2014-11-10

jameghor

زادگاه برزگ مرد جهاد

<p dir="rtl" justify;"="" style="text-align: justify;">

مطلب از: لعل محمد محمودی
 
تگاب اشنان در 40 کیلومتر ولسوالی تولک واقع گردید است دارای چندین قریه بوده وتعداد 2000 خانوار درین منظقه سکنا دارند ساختار قومی این منطقه از اقوام مختلف تشکیل شده بنسبت مهاجرت های سابق درین محیط خوش اب هوا سرازیز شدند عبارت از تاجیک ، لوخی ، روتی  ، هوتگ، هزاره های سنی مذهب ، گذر و بلوچ البته گفته متوانیم سر سبز ترین خوش اب هوا ترین منطقه غور بحساب می اید در مرکز تگاب اشنان یک قلعه بزرگ میباشد که این قلعه نمایانگر قدامت تاریخی این منطقه را نشان میدهد در سالهای سابق این منطقه سرسبز وخوشگوارا مرکز زمستانی  ولسوالی تولک بوده که علت گرم سیر بودن این محیط را نشان می دهد وهچنین شاگردان مکتب در فضل  تابستان مانند سایر مناطق گرمسیر مدت سه ماه را رخصت میباشند واولین مکتب که درزمان شاه امان الله در ولایت غور تاسیس شده مکتب تگاب اشنان بوده که تاصنف ششم تدریس میشده وشاگردان بسیار لایق بااستعداد ازین مکتب فارغ گردیدند که هریک از مشهورترین اشخاص این محیط بشمارمی امدند که هریک عرصه زمان جایگاه خاص در جامعه داشتند و دارند  ودیگر اینکه رود خانه از بین این قریه  میگذرد که از  قریه سرچشمه  ولسوالی  مبدا گرفته   ازبین قریجات ولسوالی شهرک و تولک و خصوصاا از بین قریجات تگاب اشنان میگذرد زیبای دیگری را به این منظقه داده که زمینه رشت زراعت را  درین محیط فراهم ساخته است که از  نگاه زراعت غنی ترین و  مناسب ترین منطقه ولایت غور بوده و  میباشد هرنوع اشجارستان مثمر وغیر مثمر  در انجا بسیار به حالت نورمال  نمومیکند مانند انگور سیب زردالو شفتالو وغیرهمچنین یگانه مناطق هست در ولایت غور که در انجا برنج کشت میشود اعلی ترین برنج در سطح منطقه جنوب غرب میباشد از نوع صدری ولیلافر نامیده میشود طعم بسیار شیرین  و خوشگوارها دارد  همچنین دیگر از حصوصیات این محیط  صنعت قالین بافی  بوده یکی از مشهورترین منطقه ولایت غوراست  که قالین ان در بازار  های هرات وسایر بازار های افغانستان از پروفروش ترین قالین های بشمارمی اید حتما تاجران قالین از خارج کشور فرمایشات  خود به این منطقه میدهند که  زنان چیره دست این منطقه با بسیار ابکار نقشه فرمایش داده بافت نموده در بازار اراائه مینمایند   در قسمت قراءاین منطقه یاد اور شوم که هریک از خود خصوصیات علهیده دارد از  ان جمله  یکی  بنام  قریه زارگی یاد میشود که در اصل بنام زرکی بوده است در ان کبک زیاد بود باش می کرده  بعداا تبدیل به  نام  زارگی شده است  جای بسیار تفریح گاه وبوده دره بسیار سرسبز وپراز درختان بسیار مقبول چشمه اب های بسیار گرم دارد مانند چشمه اوبه مردم مناطق انهارا بنام چشمه شفاء یاد می کنند از تمام مناطق دیگر  جهت شفا یابی امراض جلدی به این منطقه سفر می کند مردم ان جا بسیار مهمان نواز وبامحبت میباشند در قسمت راهنمائی با مهمان برخورد بسیار صمیمانه دارند که رفتار شان در رابط به سیاحان قابل قدر است  . همچنین  تگاب اشنان مهد علم فرهنگ بوده مردم به  علماودانشمندان علاقه خاص داشته در کسب علم دانش کوشا بودند چنانچه ازین محیط شخصیت های مهم پا به عرصه زمان گذاشته  درخدمت مردم  ولسوالی تولک قرار داشتند از جمله در دهی های  اخیرمانند مرحوم قاضی سید محمد خان  ومرحوم وکیل عبدالواحد خان و نائیب سکندر خان لوخی  مرحوم ارباب حبیب الله خان لوخی مرحوم مفتی محمد یوسف خان  ومرحوم شهید  مفتی عبدالحق خان محرک انقلاب اسلامی برعلیه حکومت ملحد کمونستی در حوت 1357 بوده  مرحوم میرزا محمد رحیم خان مرحوم منشی گل محمد خان مرحوم ملا دوست محمد خان بلوچ  ومرحوم شهوار خان  ومرحوم میرزا امیرمحمد خان بنفشانی یک از جلمه قوماندان های جهادی این محیط بوده در شهامت ومرانه در تمام ولسوالی  تولک کم نظیر بوده  شخص مصلح در مقابل دشمنان مردم از رادمردی  برخوردار بوده  ومرحوم عبدالقدوس خان که در دوران جهاد ریاست مرکزی جبهات ولسوالی تولک به عهده داشته شخص بسیار صالح و خیر اندیش وبوده در همه امورات نظامی وملکی نقش بسزای در جامعه داشت از حمایه مردم براخوردار بود  همچنین مرد که تمام ولایت و بالخصوص مردم  ولسوالی از او بنام نیک وشخصیت علمی واجتماعی و ملی یاد میکنند(جناب  مرحوم مولانا شاه محمد خان بلوچ ) بود که هدف از نوشتن این مضمون معرفی شخصیت علمی و اجتماعی سیاسی  بتمام هموطنان غوری  وتمام افغانستان میباشد او  یکی از مشهور ترین علمای ولسوالی تولک ازین محیط بوده که دران جهاد ریاست شورای ولسوالی های تولک وشهرک وچشت شریف را بدوش داشته که شرح  مختصر در باره قائد بزرگ و علم دار جهاد وشیخ الحدیث ، فقیه توانا  و مفتی اعظم مرحوم مولا شاه محمد بلوچ معروف به حضرت  آخند صاحب  از بزرگ علماء چیرهدر خشان  ولایت غور به خصوص ولسوالی تولک بوده اند در دوران جهاد ریاست شورای علماء مناطق مدکور را  به عهده داشتند گرچه بیان از ستایش این عالم ربانی قاصر است ولی خلاقیت عمل وابتکارات برازنده این راد مرد دوران در آوان جهاد خود بیان گر وگواه بنوغ کامل وشخصیت عالی آنست این پیشوای بزرگ ضمن اشتقال به تدریس علوم متداوله وپیشبرد امور رهبری جهاد در قضایائی شرعی و ذات البینی مردم ، صلح جوئی و اصلاح پذیری خلوص نیت اخوت کامل وحدت وهماهنگی مردم حوزه مربوطه بذل مساعی می نمودند وبه حسب تقاضای وقت در امورسیاسی تدبر خاص داشته منزوی نبودند صد ها معضله طبعی اجتماعی وسیاسیی از تدبیرات عالمانه و خردمندانه ایشان فارغ از خشونت بفیصله نهائی رسیده است  هیچ کس ار فیض وبرکت علم ایشان بی بهره  نمانده وده ها عالم جید وماهر از زیزدست ان بدر امده نایل به اخذ  شهادت نامه وسند فراغت گردیده  اند بلی تگاب اشنان دارای افتخار بس بزرگ است که مهد وزاده گاه همچو شخصیت بزرگ بوده اورا با اغوش خود پروریده است موجودیت ان گرامی مرد بود که به جراحات انقلابی تگاب اشنان وتولک را التیام می بخشد  در اخیر ما کوشش می کنیم بیوگرافی ممکل این شخصیت بزرگ و عالم جید را با کمک شاگردان  وارجمندان ان مرحوم بطوری در ست کامل در دسترس هم وطنان غوری وسایر هم وطنان کشورعزیز خود افغانستان  قراردهیم .
 
نوسنده :  لعل محمد( محمودی ) مقیم تولک
Lal.mohammad@hotmail.com