آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

روز جهانی صلح بر شمامبارک باد

بخش فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

صلح واژه است قدیمی و با معنی های متفاوت، یعنی آشتی در مقابل جنگ، اما دردوران معاصر به معنی شرایط آرام، خالی از تشویش، تصادم و کشمکش، صلح یک آرمان جهانی است، اما در شرایط امروزصلح مانع فساد ددمنشان و زور مندان است، بدین اصل آنچه قدرت ها به آن می اندیشند صلح می تواند قدرت ضعفا راتوسعه بخشیده وظیفه حاکم و جابر راکه بر اریکه قدرت اند جاگزین زندگی مظلومان سازد. 
اسپینوزوا عقیده به آن دارد که: صلح به معنی سود جنگ نیست، بلکه فضیلتی است که از نیروی جان مایه میگیرد وهمانطوریکه آزادی به میل زندانی نبودن نیست، صلح هم به چم نبود جنگ نیست. 
صلح به معنی پایان هر نوع خشونت است، خشونت چه فزیکی باشد، چه روانی و چه هم لفظی، پس بر ملت کبیر افغانستان است تا معنی صلح را درک نموده وعلیه هر گونه جنگ قیام نمایند، در حال و هوای کنونی جنگ در کشور مامعنی ندارد، کنار آمدن بهتر از کنار رفتن است، درک واقعیت نسبت به صدای واقعیت پر معنی تراست.
در کتاب الله صلح را خیر نامیده، هرگاه به معنی خیر مراجعه گرددتمام امور زندگی انسان را احتوا می نماید، هر آنچه سبب پیشرفت و ارتقای یک ملت میگردد، همانا خیر است و آنچه که انسان را به گمراهی می کشاند همانا فریب دیگران و دغدغه نا هنجار شر افکنان است که باید به تعمق درآن نگاه کرد.
بهر صورت این هفته ی صلح است و آمد آمد روزجهانی صلح. بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بهترین و صمیمانه ترین تبریکات خودرا به مناسبت روز جهانی صلح به تمام هموطنان گرامی مان تقدیم نموده و از در گاه خداوند عالم استدعای یک صلح همه جانبه را به کشور عزیز مان افغانستان سر بلند می نماید.