آرشیف

2014-12-25

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

دقیقه 90، اثر دیگری از استاد نبی ساقی، از چاپ بر آمد

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری
 

اثر دیگری از استاد نبی ساقی
با شکسته نفسی که استاد ساقب در مقدمه ی اثرش بروز داده، اثر شعری زیبای را آراسته به چاپ ساخته است، این اثر که دقیقه (90) نام گذاشته شده مجموعه ی زیباست که خوانش هر غزلش بدل خواننده چنگ می زند.

ساقی در یکی از صفحات اثرش می گوید :
 

(دقیقه 90)

دوباره حرف رفاقت نزن، خدا حافظ
نزن تو لطمهء دیگربزن، خدا حافظ
میان ما و میانت تمام شد، هرچیز
نگو که حرف خصوصیست، عام شد هر چیز
گلوی هرچه که بغض است، پاره است امشب
وآسمان خدا، بی ستاره است امشب
دگر نوشتهء حمام بلخ از خون نیست
به قرن 21، اما زمان مجنون نیست

این اثر نفیس و با ارزش را انجمن فرهنگی جهانداران غوری از چاپ کشیده است و مطالعه آن برای ادب دوستان زیبا و زیبنده است، منتظر نظرات ادیبانه شما.
 

دقیقه 90، اثر دیگری از استاد نبی ساقی، از چاپ بر آمد

دقیقه 90، اثر دیگری از استاد نبی ساقی، از چاپ بر آمد