آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

دست اندر کاران بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
انجینر عبدالرحمن غوری
رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
*******************************************************************************************

نثار احمد حبیبی غوری
معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
*******************************************************************************************

الحاج سید محمد رفیق نادم
رئیس زون غرب بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
 *******************************************************************************************

 

  الله یار استوار

معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری زون غرب
*******************************************************************************************

 

<img alt="انجینر محمد نظر حزین یار" data-cke-saved-src="http://firozkoh.com/aks_writters/Engineer_hazinyar.JPG" src="http://firozkoh.com/aks_writters/Engineer_hazinyar.JPG" width:81px"="">

 

انجینر محمد نظر حزین یار
*******************************************************************************************

آدرس دفتر مرکزی : 
کابل, غرب پوهنتون کابل مقابل لیسه نسوان صوفی اسلام
ایمیل: jehandaranghori@hotmail.co.uk – See more at: 
*******************************************************************************************

 
حاجی سید محمد رفیق نادم رئیس بنیاد فرهنگی حوزه غرب مبایل: 0799348396

محترم الله یار استوار معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب مبایل: 0799184518

محمد نظر حزین یار همکار در امورفرهنگی مبایل: 0799237579

آدرس فعلی دفتر قسمت شرقی پارک ترقی منزل چهارم فانوس دریا

*******************************************************************************************