آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

در ادامه ظرفیت سازی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ذون غرب

 بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 
 
با استفاده از تعطیلات زمستانی و علاقمندی جوانان ، بنیاد فرهنگی جهانداران غوری زون غرب بازهم تعدادی از جوانان را به مؤسسه خدمات اجتماعی زنان (واسا) برای آموختن کمپیوتر و استفاد ه از کتابخانه بزرگ آن مؤسسه معرفی نمود ، مؤسسه خدمات اجتماعي زنان درسال 2002 بحیث اولين مؤسسه مستقل زنانه درولايت هرا  ت است . هدف مؤسسه خدمات اجتماعي زنان (واسا)اينست تا سهمگيري مساويانه زنان . مردان را درسكتورهاي اقتصادي و اجتماعی كشور ارتقاء دهد.مؤسسه واسا مستقيما با جامعه كارمينمايد تاتغيراتي را درذهنيت اجتماعي جامعه بوجود آورد.

 

این جوانان از طرف محترم محمد نظر حزین یار عضو کمیته فرهنگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به مؤسسه واسا معرفی ودر این مؤسسه پروگرام های کمپیوتر را از نقطه صفری تحت نظر اساتید مجرب می آموزند ، علاوه از آن مؤسسه واسا پروگرام های عکاسی ، فلم برداری ، پروگرام سازی به کمپیوتر را به جوانان ( اعم از مردان و زنان ) بصورت رایگان می آموزاند.