آرشیف

2015-6-24

jameghor

داکتر محمد ابراهیم ملک زاده چهرۀ درخشندۀ تاریخ غور

داکتر محمد ابراهیم ملک زاده چهرۀ درخشندۀ تاریخ غور
داکتر محمد ابراهیم ملک زاده

داکتر محمد ابراهیم ملک زاده { سمبول مقاومت} فرزند میرزا عبد الرحمن ملک زاده در سال 1346 هش در قریۀ سرجنگل ولسوالی تیوره ولایت غور دیده به جهان فانی گذاشت.اودر سنین طفولیت از استعداد وذکاوت خاص بر خوردار بود. به خواندن حافظ، کلیات بیدل وکتب ادبی دری نهایت علاقه داشت.اوکه در سنین طفولیت کلیات قلمی بیدل را که نقطه نداشت بدون اشتباه وخطائی قرائت میکرد مایۀ تعجب مردم محیط گشته بود. 
ملکزاده تعلیمات ابتدائی را در مکتب ابتدائیۀ چهل ابدال ودورۀ متوسطه را در لیسۀ تیورۀ به پایان رسانیده است 
در دوران جهاد در خارج از کشور به تحصیلات خود ادامه داده است . اودر دهۀ شصت تحصیلات عالی در مورد علوم سیاسی وتاریخ اسلام را در معهد عا لی انصار در پشاور فرا گرفت وسپس طبق ضرورت های آن زمان تخصص در طب اطفال را از مؤ سسه بین المللی{ آی ام سی} به دست آورد.
موصوف تا حوت 1369 مصروف عرضۀ خدمات صحی به نیاز مندان منطقه بود  بعد از اینکه محمد طاهر ملک زاده برادر ارشد وی که قوماندان قرار گاه توحید از طرف منا فقین به شهادت رسید به اساس فیصلۀ شورائی نظامی قرار گاه توحید وموی سفیدان منطقه  به جای شهید محمد طاهر ملکزاده مسئولیت نظامی را به عهده گرفت.او هر گز نظامی نبود اما شرائط ناگوار زمان آنرا به یک نظامی مبتکر وکامل عیار مبدل ساخت.
جنگ های ناگوار منطقۀ که از طرف افراد تمامیت خواه وجاه طلب منطقه دامن زده میشد اورا مجبور میساخت تا به زور گوی پاسخ مثبت به دهد که ذ کر مفصل این ماجراهای تلخ در گوشۀ از تاریخ غور بعد از سال 1357 بجایش تذکر رفته است. وازان گذشته هجوم قشون مزدور وجهالت پسند طالبان وی را به یک فر ماندۀ مقاوم مبدل ساخت بعد از احمد شاه مسعود او تنها چهرۀ است که در تمام ولایات غرب وجنوب غرب افغانستان در دل کوه پایه های  غرور آفرین غور واطراف قلعۀ تاریخی سیفرود وکوه چهل ابدال  به مقاومت خود ادامه داد.او برای لشکر مستبد واجیر طالبان درس های عبرت داده است که در بخش تاریخ غور به تفصیل قابل ملاحظه است .چهرۀ پر صلابت ومؤقر او در پیشاپیش مبارزان را حق به او شهرت جهانی بخشید او بیش از یکصد حملۀ قشون طالبان را در اطراف ولسوالی تیوره ، ساغر، شهرک وتولک در هم شکست.لشکریکه از هرات فراه وقندهار زیر پوشش حملات هوای از شیندند وقندهار سه ماه مکمل مناطق بین ولیوالی های تولک ،شهرک وتیوره را درمحاصره داشت که میتوانید در قسمت تاریخ تفصیل آنرا مطالعه نمائید.
بعد از سقوط طالبان تا برج سنبلۀ سال 1383هش به صفت والی ولایت غور ایفای وظیفه نمود وبعد ازان تا اسد 1364 به حیث مشاور امنیتی وزارت اموداخله انجام بوده است وبا فرا رسیدن انتخابات پارلمانی کشور ازین وظیفه استعفا وخودرا به صفت وکیل مردم ولایت غور در ولسی جرگه کاندید وبا بدست آوردن بیشترین آراء به حیث وکیل ونمایندۀ مردم ولایت غور انتخاب شد. موصوف فعلا به صفت وکیل ایفای وظیفه مینماید.
نوت  ملکزاده هرگز نظامی نبوده اما دفاع مقدس در مقابل  مزدوران اجنبی در چهرۀ طا لب اورا به یک شخصیت نظامی تبدیل نمود. او بعد ازینکه خودرا به صفت وکیل کاندید نمود چون پیروزی آن از قبل قابل پیشبینی بود یکتعداد افراد جبون وشکست خورده در رکاب طالبان عرایض را از دست آن به کمیسیون انتخابات وکمیسیون حقوق بشرتسلیم نمودند که گویا ملکزاده تفنگ سالار است طالبان وحامیان شان را کشته است حق کاندید شدن را ندارد ومیخواستند از طریق کمیسیون بی خبر حقوق بشر انتقام ورثۀ طالبان را ازوی بگیرند  ولی او پیوسته اظهار داشته که که طالبان وحامیان شان مردم افغانستان را کم نکشته اند وبه همین دلیل کشته شده اند واگر رزمیدن در مقابل طالبان به معنی جنگ سالاری باشد من واقعا جنگ سالارم واگر فرار از طالبان ویا تسلیمی به به القاعده به معنی صلح ودموکراسی باشد من ازان بیزارم.