X

آرشیف

داکتر جمعه گل یعقوبی

داکتر جمعه گل یعقوبی

به نام خدا
داکتر جمعه گل یعقوبی جراح شفاخانه ولایتی غور

بنده در سال 1379 ازفاکولته معالجوی انستیتوت طب کابل فارغ التحصیل گردیدم از آن سال به بعد الی حال به صفت داکتر جراح در شفاخانه ولایتی غور اجرائی وظیفه مینمایم در ین ایام دو مراتبه جهت حل مشکلات جراحی به والسوالی تیوره سفر داشتم گذارش مختصر آن قرار آتی است:
در زمستان سال 1373اضافه از 150عملیات هایی مختلف  در شفانه تیوره باامکانات ناچیزو محدود آن محیط  داشتم که شامل عملیات هائی ذیل میباشد: 
1.     HYSTERECTOMY
2.     CAESARIAN SECTION 
3.     ACUTE APPENDICITIS
4.     INTESTINAL OBSTRUCTION
5.     LIVER HYDRATED CYST
6.     INGUINAL AND UMBILICAL HERNIA
7.     ANAL FISTULA 
8.     HEMORRHOID
9.   غیره و

در شفاخانه ولایتی غور عملیات هائی جالب داشتم که فوتو تعدادی را به سایت جام غور تقدیم مینمائیم در ماه جدی 1374عملیات فبروما رحم به وزن 10 کیلوگرام را در ین شفاخاته داشتم که ازطریق تلویزیون ملی کشور انعکاس یافت.
شفاخانه ولایتی غور با امکانات کمتر طور 24ساعت دربخش هائی جراحی  داخله   نسایی ولادی در خدمت مردم غور قرار دارد ممکن درین اواخر این شفاخانه تحت یروگرام اصلاحات اداری قرار بگیرد که بعد ها معلومات ارائه میگردد.

معرفی  داکتر جمعه گل یعقوبی.

داکتر جمعه گل یعقوبی فرز ند میرزا  نور محمد یعقوبی فعلا کارمند مؤسسۀ افغان اید سابق مدیر زراعت ولایت غور میباشد. زادگاه اصلی اش قریۀ زه نوروز ولسوالی تیوره است.او مکتب ابتدائیه ودورۀ ثانوی را در چغچران مرکز ولایت غور به پایان رسانید بعداز سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنتون کابل شد. طوریکه خودش متذکر شده در سال 1379 از پوهنتون کابل فارغ گردیده.اینکه موصوف از آغاز تا ختم پوهنتون چه شرائط را پشت سر گذشتانده قضاوت رابه خوانندگان محترم میسپاریم .تحصیل در دهۀ نود با ملاحظۀ جنگ های داخلی مجاهدین وحاکمیت طالبان گرچه او تنها نبوده خدمتگذاران فعلی شفاخانۀ ولایتی غور مانند داکتر زلمی داکتر ساعت ملوک داکتر صبور که چندی قبل شهید شد داکتر گل احمد عثمانی وبرادران دولتی از هم دوره های وی میباشند که به مؤفقیت تحصیل را به پایان رسانیدند.  تنها داکتر محمد نصرت بود که شرائط را تحمل نکرد وبا تحصیل وداع گفت سائرین به تحصیل خود ادامه دادند .که امروز چشم وجراغ مردم غوراند.
داکتر یعقوبی از لحاظ جسامت  ضعیف است اما از لحاظ استعداد ، اخلاق، حلم وبرد باری به پهنا ووسعت زمین وبا حس  دلسوزی ، شفقت ومهربانی نسبت به همه انسانها بزرگترین نمود ها ومظاهر نیکوئی را به رقابت می طلــبد.
اوصاف پسندیده واخلاق نیکوی آن شالودۀ از یک انسان واقعی و کامل است.
او در حالیکه داکتر شفا خانۀ مر کز ولایت است حین ضرورت به همه کلینیک های غور خصوصا ولسوالی تیوره ادائی مسئولیت نموده وبه خدمت مردم رسیده است. خدمت به مردم از نظر وی مرز ندارد. اومیکوشد به نیاز مند ترین قشر جامعه به پیوندد وبا مرحم گذاری بر زخم های شان افتخار کمائی نماید.  داکتر یعقوبی به آموخته های پوهنتون إکتفا نکرده کورس های کوتاه مدت را که به مسلکش مفید بوده مانند آموزش الترا سوند، لسان انگلیسی وکمپیوتر را نیز فرا گرفته است.  وهنوز علاقه مند است آنچه ممکن باشد در ارتباط به مسلکش فرا گیرد .
باید یاد آور شوم که داکتر یعقوبی از جمله فامیل های است که بیشترین آعضای آن شامل مؤسسات تحصیلات عالی میباشند. وبه همین ترتیب فامیل دولتی از گرد هلنگ شهرک وبرادرا داکتر ساعت ملوک در همین ردیف اند. 
موضوع را که خارج از مطلب میخواهم اضافه نمایم این است که در شرائط فعلی داکتر نعیم دولتی در شهرک وأعطا محمد خان ومعاون احمد در دولت یار افراد اند که علاوه از اعضای فامیل تنویر سازی محیط وقریه از اهداف استراتیژیک شان است. ایشان طور مرتب  جوانان محیط خودرا با قبول خساره به طرف مراکز تعلیم وتربیه در شهر ها میکشانند واز طرف زمستان نیز زمینه فراگیری درس دتعلیم را به ایشان مساعد میسازند. که درین جا به ارتباط خدمتگذاری داکتر یعقوبی از ایشان نیز قدر دانی به عمل می آید    نویسنده  مسئول  جام غور..

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.