آرشیف

2018-3-22

فضل الحق فائض

خلص سوانح (بیوگرافی ) هنر مند محبوب محلی ولایت غور محمد "رسولی غوری "

محمد" رسولیهنرمند محلی ولایت غور درسال 1361 درمنطقه الله یار مربوط مرکز ولایت غوردریک خانواده متدین تولد شداز تاریخ 1369  الی1377رادر مکاتب علوم دینی درهمان مناطق درس خواند، قبله گاه آن عالم بود وی را به ادامه دروس علوم دینی تشویق میکرد اما به مکاتب معارف به دروس خویش ادامه داد و فارغ التحصیل صنف (12) مکتب لیسه غار الله یار شد درپهلوی آن نسبت به شوق علاقه زیاد که به شعرونویسندگی داشت اشعار شاعران را به مجلس ها زمزمه میکرد وکم کم شعرهم میسرود، درقریه جات به خوش خوان معروف شد وعلاقمند نواختن موسیقی شد بشکل پنهانی ازپدرش به نواختن دوتار تمرین کرد درسال 1383کسیت هایش در شهر فیروزکوه عرضه گردید زیاد شهرت داشت دربین مردم غور محبوب شد وهمچنین درولایت باغیس خصوصا درمناطق ولسوالی جوند علاقه مندان زیاد پیداکرد اودرسال 1385 به جشنواره بین المللی گل سرخ درشهرمزار شریف دعوت شد تقدیر نامه بین ا لمللی بدست آورد ودرسال(  1387)به سیمنار امپراتوری سلاطین غوری دعوت شد آهنگ های محلی با لباس محلی سرود ودرسال 1390درولایت هرات ازسوی اطلاعات فرهنگ آن ولایت دعوت شد باهنرمندان محلی زون غرب رقابت نمود به داوری استاد رامشگر ومهدی "افشار"مقام اول را کسب کرد،طی مکتوب ازاتحادیه هنرمندان موسیقی سرتاسری افغانستان بحیث رئیس اتحادیه هنرمندان ولایت غور معرفی گردید اما رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور سرور آزاد هیچ نوع همکاری نشان نداد تایک دفتر موسیقی بازکند و شاگرد تربیه نماید.
-محمد رسولی به عروسی های دوستانش که دعوت میشود می پذیرد محافل آن همیشه بطور رایگان بوده، او بیشتر ازطرف شخصیت ها ودانشمندان دعوت میشود و اشعار گلچین به سبک های محلی میسراید، مردم شهر فیروزکوه  وی رابلبل شهرلقب دادند اگرچه اطلاعات وفرهنگ ولایت غور یک اداره ضعیف است وتوجه به رشد موسیقی نداردمحمد (رسولی) به امکانات دست داشته خویش شاگردان زیاد تربیه کرده تا موسیقی محلی رازنده دارند،  همیشه از طرف رادیوتلویزیون ملی ورادیوهای غورمهمان برنامه های موسیقی محلی بوده و به درخواستی های علاقه مندان خود آهنگ های شاد ودلنشین را سرود است ،اثر کاری وفعالیت فرهنگی آن  در عرصه موسیقی محلی در آرشیف های رسانه های ملی ومحلی غور موجود میباشد.
در اخیر جا دارد از  اخلاق برد وباری، صمیمیت، ودوستی  آقای"رسولی"  نامبرد واز خداوند متعال بهروزی وموفقیت های مزدید به این جوان  تمنا داریم .         

هنر مند محبوب محلی ولایت غور محمد

هنر مند محبوب محلی ولایت غور محمد "رسولی غوری "