حمله بر اوکراین به نفع شرق است یا غرب؟

چرا اوکراین طعمه و قربانی دو قول پیکر جهان شد!!!
در اوکراین چی اتفاق افتاده:
چیزی که در اوکراین به اتفاق افتاده جنگ نیست، بلکه هجوم و محاصره است. جنگ زمانی اتفاق می‌افتد که طرفین آن گرایش، فکر و تجهیزات نسبتا متوازن دارند. تهاجم به معنای یورش سهمناک و تمام‌عیار از یک‌طرف در نبود توازن و تناسب میان ظرفیت و گرایش به جنگ است.
جنگ حالا آغاز شده است:
اما در سطح کلان‌، جنگ مهیب میان روسیه و امریکا در اوکراین به اتفاق افتاده، فکرش را تضاد استراتژیک میان کاخ سفید و کرملین، میدانش را خاک اوکراین و خونش را مردم بی‌گناه می‌پردازند.
چرا جنگ امریکا؟
تضاد میان روسیه و اوکراین، اندیشه‌ی هم‌گرایی استراتژیک پوتین را در تجدید امپراتوری روس کبیر تضعیف می‌کند.
پوتانسیال اقتصادی روسیه را محدود می سازد و بازار اروپا را از نفت روسیه بی‌بهره می‌سازد.
بحران سیاسی را در منطقه که در پنج سال پسین جان گرفته بود به‌هم می‌زند.
چرا روسیه دست به این حمله زد؟
از نظر استراتیژی سیاست دو قطبی جهان روسیه باید می جنگید و باید بجنگد چون روسیه بر این باور بود که پیوستن اوکراین به ناتو وحضور احتمالی ناتو در اوکراین مسکو را از هر نگاه محاصره می‌کرد.
سیاست مداران روسی گمان می‌برند اگر روسیه امروز با اوکراین نجنگد فردا با ۳۰ کشور قدرتمند ناتو خواهد جنگید که بدون شک روسیه توان مقابله را با این همه کشور های ابر قدرت را نداشت.
روسیه اگر امروز اوکراین را متوقف نکند، فردا هفت جمهوریت سابق شوروی نیز از فورمات پیوستن اوکراین به ناتو الگو برداری خواهد کرد.
از دید سیاست مداران روسی حمله بر اوکراین اعتبار از دست رفته روسیه و نشان دادن قدرت روسیه به رقیبان سیاسی اش می انجامد.
#stopwar
#StopLying