آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جلسه هیأت رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

جلسه هیأت رهبری دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به تاریخ 22 قوس 1392 در مقر دفتر مرکزی بنیاد دایر گردید، ابتدا مسئول فرهنگی و ارتباطات بنیاد گزارش از فعالیت های سه ماه اخیر بنیاد را توضیح نموده ودر هر راستای ازفعالیت های فرهنگی بنیاد شاخص پیروزی امورفرهنگی بنیاد را برجسته ساخت.

متعاقبأ دیپلوم انجینیر عبدالرحمن غوری و نثاراحمد حبیبی غوری رئیس و معاون بنیاد تأکید ورزیدند که، یگانه هدف از ایجاد بنیاد آشنایی مردم افغانستان از فرهنگ ارزشمند امپراطوری بزرگ غوری بوده و ما میخواهیم در فعالیت های مان از پنجصد سال قبل از امروز حرفهای داشته باشیم، ما اکیدأ از تمام اقشار فرهنگی بخصوص جوانان تقاضا می کنیم عمیقأ راجع به تاریخ و افتخارات سر زمین شان مطالعه نموده و کنون که دوماه است ماهنامه ( شنسبانیه ) بمثابه ارگان نشراتی این بنیاد به نشراتش آغاز نموده، داشته ها و ثمره مطالعه شانرا در این ماهنامه وسیعأ انعکاس دهند.
هیأت رهبری در مورد فعالیت های بعدی بنیاد تصامیم مفیدی اتخاذ نموده و وظایف ورا هکارهای بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در حوزه غرب رامشخص ساخت.