آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جلسه هفته وار بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید

 بخش فرهنگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

در این جلسه که تعدادی از غوری تباران ولسوالی های کرخ، کشک رباط سنگی، اوبه و پشتون زرغون نیز حضور داشتند روی اجراأت بنیاد و ارتباطات آن به اقوام مختلف غوری صحبت صورت گرفت، شرکت کننده های جلسه امروزی راجع به انتخابات سال 1393 بحث نموده و در قسمت شرکت فعال غوری های مقیم هرات رئیس و اعضای بنیاد تأکید ورزیده گفتند : شرکت در انتخابات وجیبه ملی ووطنی هر افغان است، این مهم نیست که ما در کجاموقعیت داریم ، بلکه مهم آنست که هر فرد افغان باید دررأی گیری شرکت فعال داشته و برای آینده کشور سهم وطنی خود را ایفا نماید.

جلسه هفته وار بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید

در اخیر جلسه شرکت کننده هاتصمیم گرفتند تا خود و اعضای فامیل و اقوام شانرا تشویق نمایند تا اولأ کارت های رأی گیری را از حوزه های تعین شده اخذ و بعدأ در قسمت انتخاب شخص مورد نظر شان فکر نموده و در انتخابات سال آینده شرکت نمایند.

 

جلسه هفته وار بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید