آرشیف

2015-6-25

jameghor

تکمیل کار ریاست مخابرات ولایت غور

تعمیر ریاست مخابرات ولایت غور که در سال جاری إعمار گردیده است.

مخابرات در ولایت غور:

خدمات مخابراتی بطور عام درسطح کل افغانستان قناعت بخش به نظر میرسد واما بطور خاص درولایت غور تجلی بیشتری دارد.اگر خدمات ارگانهای دولتی بخصوص وزارت خانه ها از لحاظ توزیع متوازن ومتناسب  در سطح ولایات مقایسه گردد وزارت مخابرات یگانه وزارت است که این تناسب را طور نسبی رعایت کرده وریاست مخابرات غور هم تلاش چشمگیری انجام داده که قغبل قدر  است.شاید تفاوت های در عرصه خدمات مخابراتی در بین ولایات وجود داشته باشد که مربوط به موقعیت مکانی وظرائط اقلیمی ولایت غور است. اما باید یاد آور شوم که برخی وزارت خانه هیچنوع تعادل وتوازن را در مورد توزیع عادلانۀ خدمات به ولایات رعایت نمیکنند. مانند وزارت آب وبرق- وزارت معارف- تحصیلات عالی وانکشاف دهات وغیره که خارج از بحث این مطلب است. این مطلب صرف در ارتباط به رشد خدمات مخابراتی در ولایت غور ارتباط دارد.

واما عرضۀ خدمات مخابراتی در ولایت غور:

طبق معلومات بدست آمده از ریاست مخابرات ولایت غور دران ولایت علاوه از نصب دستگاه دیجیتال بی لین  وتلیونهای لین دار که سالهای قبل در این ریاست نصب ولین های آن به متقاضیان توزیع گردیده وگزارش آن هم به موقع به اطلاع علاقمندان رسانیده شد اینک از پنج ما به این سود دستگاه مدرن شرکت سهامی افغان تیلی کم هم در ولسوالی ها و هم در مر کز چغچران فعالیت دارد آغاز بهکار کرده است  .این دستگاه ساخت چین است که در جهان از سیستم های مدرن مخابراتی بحساب میرود. دستگاه متذکره علاوه از تلیفونهای عادی ودایم دارای یا ثایت دارای  سیستم موبائل نیز است که از سائر شرکت ها ارزان تر به شهریان چغچران توزیع ومورد استفاده قرار میگیرد که بزودی ساحه خدمات آن به طور گسترده تر به ولسوالی های ولایت غور نیز توسعه میابد والبته در مراکز ولسوالی ها همین حالا این سیستم با داشتن امکانات انتر نتی فعال است که تنها نیازمندی دفتر مخابرات وادارات رسمی را رفع مینماید.. وقابل تذکر است که دستگاه جداگانه عرضۀ خدمات انتر نتی این دستگاه مخابراتی نیز به چغچران مرکز ولایت غور مواصلت کرده که طی ما های آینده نصب ومنتاژ وتوسط انجنر مسلکی محمد هاشم  اداره وکنترول میگیردد.

طبق گزارش ها وزیر مخابرات جناب سنگین امیرزی جهت باز دید از خدمات مخابراتی تصمیم سفر به ولایت غور را داشته که روی برخی دلائل وتحولات اخیر به تعویق افتاده که سفر اوشان نیز اثر خودرا در بهبود عرضه خدمات مخابراتی خواهد داشت.مردم ولایت غور از خدمات وزیر مخابرات که عدالت را رعایت میکند وخدمات آن محسوس است سپاس گزار اند. وتلاش های شبا روزی شخص رئیس مخابرات هم اثر خودرا دارد.

بار دیگر جهت یاد دهانی ورفع نیاز مندی هموطنان نمرات  تلیفونهای که در سطح ملی وبین الملی در مراکز فعال اند به شرح ذیل تحریر میگردد.

 

از خود مرکز چغچران   مرکز مخابرات 0754800000  و 074800001 این شماره ها مربوط به مر کز مخابرات چغچران است وشمارۀ که با صفر 75 آغاز میشود سیستم موبائل هم دارد.

نمبر های ولسوالی ها که از ساعت 8 تا 12 واز ساعت2 تا ساعت 5 فعال است. یعنی 24 ساعته نیست بعدا سیستم خارجی آن قطع میشود.

ولسوالی دولتیار11 04228199 البته کود افغانستان را از خارج خود شما علاوه میکنید.

ولسوالی چهارسده…. … 0422818111

ولسوالی دولینه……       0422817211

ولسوالی شهرک……     0422815411

ولسوالی تولک  ……    0422813611

ولسوالی ساغر……..   0422816311

ولسوالی لعل  ………   0422814511

ولسوالی تیوره …….. 0422812711

ولسوالی پسابند…….  0422811811

هر گاه هموطنان خواهان معلومات بیشتر باشند میتوانند با تماس به نمبر های مر کز چغچران رفع مشکل کنند ویا اینکه از سایت جام غور کمک بخواهد