آرشیف

2015-6-23

jameghor

تکمیل دوره ی تخصص دوکتور محمدشریف قاضی زاده موفقانه به پایان رسید

تکمیل دوره ی تخصص دوکتور محمدشریف قاضی زاده موفقانه به پایان رسید

دوکتور محمدشریف قاضی زاده فرزند الحاج محمدظریف درسال 1358 درقریه قاضی های صوفک مربوط چغچران مرکزولایت غور تولد گردید ، دوکتور قاضی زاده به اساس تلاش وتوجه فامیل درسال 1370 شامل مکتب سلطان علاوالدین غوری شد ودر سال 1378 ازصنف دوازدهم فراغت حاصل نموده و بعد از سپری کردن امتحان کانکور به پوهنحی نرسنگ ولایت هرات کامیاب گردید که مدت دوسال (1378-1379)این پوهنحی را موفقانه به پیش میبرد امابه نسبت عدم علاقمندی به این پوهنحی ایشان دوباره درولایت هرات به امتحان کانکور سال 1379 اشتراک نمود ، با اعلان نتایج کانکور سال 1380 دوکتورقاضی زاده با کسب نمرات عالی به پوهنحی طب معالجوی پوهنتون کابل راه یافت ودرسال 1387 این پوهنحی را موفقانه به پایان رسانید . آنچه قابل یاد اوری است دوکتورمحمدشریف قاضی زاده ازیک خانواده معارف دوست وفرهنگی ولایت غور میباشد که درواقع این خانواده مانند سایر غمدیدگان عرصه تعلیم در ولایت غور همواره درکنارمعارف بوده وراه علم وفرهنگ را تعقیب نمودند از خاطرات تلخ دوره ی تحصیلی دوکتور قاضی زاده ، حادثات المناک که همانا شهادت نا به هنگام شیهد عبدالصبور عارفی پسر عمه ایشان درهژدهم دلو 1384 درمسیر راه هرات غور این خانواده را درنهایت غم فروبرد شهید دوکتور عارفی یک جوان با افتخار وآزادهء بود که عرضه خدمات صحی را درولایت غور بمسیرهای مثبت که بتواند برای مردم مظوم غور خدمت نماید تحرک نمود شهادت نابهنگام این جوان نورسته قلب همه مردم غور ،ووابستگان شان را شدیدآ جریحه دارنمود دراتفاق بعدی که رخداد شهید ثارنوال عبدالله قاضی زاده برادر دوکتورقاضی زاده دریک حادثه ترافیکی درمسیر شاهراه کابل جلال آباد در هشتم اسد سال 1386 بود که این حادثه بشدت مردم غور واین خانواده غمین را داغدارنمود شهید ثارنوال قاضی زاده یک جوان با فراست وفصاحت بلیغ بود از پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی کابل فارغ وبعد از سپری نمودن دوره ی آموزش ستاژ حقوقی ازینکه توانایی خارق العاده درکار وبرنامهای حقوقی داشت بحیث حقوق دان در بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان ایفای وظیفه میکرد سرانجام دریک حادثه ی دلخراش ترافیکی حین یک سفر درمسیر شاهراه جلال آباد وکابل شدیدآ ضربه خورد وبعد از دو دوره عمل جراحی با اینکه تلاش دوکتوران موظف به نتیجه نرسید سرانجام این جهان را وداع گفت که این دو حادثه تاسف انگیز ونا بهنگام تاثیرات انگفت را برای این مردم وارد نمود حادثه شهادت ثارنوال قاضی زاده مصادف با امتحانات وسط سمستر صنف پنجم دوکتورقاضی زاده بود که این واقعه یکی از خاطرات تلخ دوران تحصیلی دوکتورقاضی زاده بحساب آمد وخود دوکتورقاضی زاده این حالات ذکر شده را از دوران تلخ تحصیلی خویش یاد نموده است . دوکتور قاضی زاده درسال 1388بعد از سپری نمودن امتحان تخصصی شامل دوره ی تخصص گردید که درسال 1392 منحیث متخصص گوش ، گلو وبینی وبا کسب نمرات عالی درمیان تمام متخصیصین با اخذ بلند ترین نمرات ازدوره ی تخصص فراغت حاصل نمود درمحفل که بهمین مناسبت درشفاخانه دانشگاهی میوند تدویریافته بود جمع ازکدریهای عملی، مسلکی ، دانشمندان وزارتهای صحت وتحصیلات وسایر دانشمندان کشور حضورداشتند تلاش ها وزحمتکشی های دوکتورقاضی زاده را منحیث شخص ممتاز واول نمره دروسط تمام متخصیصان این دوره ی فراغت از بخش گوش ، گلو وبینی با تقدیم دیپلوم تخصص از بخش مربوط دوکتور قاضی زاده را مورد تقدیروتمجید قراردادند که این افتخار برای تمام مردم ولایت غور درسطح کشور جایگاهی مهم را داشته واثبات گردید که غوریها درذکاوت ودانشوری وعرصه های عملی ومسلکی از استعدادهای خدا دادی قوی برخورددار بوده وهستند که این خود یک ارزش والای علمی را برای مردم بیاد گارمانده است .

گفته میشود دوکتور قاضی زاده درجریانیکه درسرویس گوش ، گلو وبینی درشفاخانه ی میوند کابل طی چهار سال با کسب نمرات عالی وعملیات های بی شماری موفق گردیده است ، تمام کارمندان این شفاخانه از خدمت ورفتار نیک وی تمجید نموده وبرای این شخص زحمت کش موفقیت های بیشتری را ازخداوند در راه خدمت گذاری به مردم خواستار گردیدند.