آرشیف

2015-2-7

محمد جواد علوي

"تشکیل کمیته مـحو خشونت علیه زنان در دفتر ولایتی غور"

 ثبت بیش از20مورد خشونت علیه زنان درولایت غور!

 

جلسه ماهانه کمیته محو خشونت علیه زنان به تاریخ 3عقرب 1390 در دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (دفتر ولایتی غور) دایرشد.
در جلسه  ماهانه کمیته محو خشونت علیه زنان ولایت غور، ریاست محکمه استیناف، ریاست محکمه شهری، نماینده مقام ولایت، ریاست امورزنان، ریاست کاروامور اجتماعی، شهدأ ومعلولین  ونماینده های ریاست  های خارنوالی استیناف، امنیت ملی، ریاست صحت عامه، ریاست معارف، نماینده یوناما ( ملل متحد)، نماینده وکلای مدافع ، نماینده ریاست عدلیه و نماینده قوماندانی امنیه، کارمندان و رییس دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق افغانستان اشتراک نموده بودند و قضایای ثبت شده درادارات ذیربط  در مورد خشونت علیه زنان در ولایت غور مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه ، ریاست امور زنان ولایت غور از 13مورد خشونت علیه زنان ، ثبت شده، درطی یک ماه ، در ریاست امور زنان خبرداد واز دو مورد خشونت بی سابقه دراین ولایت پرده برداشت. بنا به اطلاعات ثبت شده در ریاست امور زنان ولایت غور درماه گذشته ، یک مورد قتل یک زن 24 ساله  ودومورد بد دادن دو دختر ( دوخواهر) در بدل قتل (خون بهأ) موضوعات می باشند که در گذشته به ندرت در ولایت غور اتفاق می افتاد. گرچند یک مورد بد دادن دو دختر(دوخواهر) زیر سن 5سال  در ولسوالی دولتیا راین ولایت در آواخر سال 1389 گزارش شد، اما هرگزموضوع آن از سوی مراجع عدلی وقضایی تحت تعقیب ودوران قرار نگرفت.
معصومه انوری رییسه امورزنان ولایت غور، گفت ": دراین ماه ما یک مورد قتل یک زن 24ساله ای را داشتیم، که جنازه اش  بتاریخ اول عقرب ، به ریاست شفاخانه ولایتی غور، غرض تحقیق و روشن شدن علت مرگ منتقل شد وکار روی دوسیه نسبتی خانم زرنگار(مقتول) در بخش های کشف وتحقیق پولیس جریان دارد ومتأسفانه از این مادر یک طفل یک ونیم ساله برجای مانده است". وی همچنین د رمورد بد دادن این دو دخترافزود:" اگر عاجل به موضوعات این دو دخترکه به بد داده شده رسیدگی صورت نگیرد، علاوه بر اینکه قانون همچنان نقص می گردد، زمینه برای درگیری های بیشتری ذات البینی وقومی در قریه های مربوطه اتفاق خواهد افتاد". 
همچنین درجلسه ماهانه کمیته محو خشونت علیه زنان،  داکتر عاقله "شرف" مسؤل بخش حمایت وانکشاف حقوق زنان دفتر ولایتی غورکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از ثبت هشت  قضیه خشونت علیه زنان در دفتر ولایتی غوریاد کرده، گفت": با اینکه آمار خشونت علیه زنان  در ماه های آخر نسبت به ماه های دیگر افزایش یافته است. اما خوشبختانه قضایای مربوط به خشونت علیه زنان در ارگان های کشفی، تحقیق وعدلی وقضایی تحت دوران قرار می گیرند وامید است، رسیدگی به این قضایا واصدار حکم محاکم دراین موارد سبب گردد، تا میزان خشونت هاعلیه زنان کاهش یابد."  
داکترگل محمد  عثمانی رییس کار و امور اجتماعی، شهدأ ومعلولین ولایت غور، ابراز نظر نموده گفت:" هدف از تشکیل این جلسه علاوه بر تصمیم گیری، وقایه وپیشگیری هدف اصلی این جلسه است وریاست کا ر وامو راجتماعی،شهدأ ومعلولین ولایت غور، برای 15 نفر از خانم ها از سوی خود ریاست ایجاد شغل نموده است و 6 خانم دیگر با تلاش این ریاست شامل کارهای دستی و بافندگی گردیدند تا از این طریق مشکلات اقتصادی این خانواده ها مرفوع گردند وطبعا" بسیاری از خشونت ها ریشه در فقر و فاقه دارد".
 جلسه ماهانه  کمیته محو خشونت علیه زنان با جمع بندی از سوی جواد "رضایی" رییس دفتر ولایتی غور، خاتمه یافت و مواردذیل به تصویب رسید  و قرار شد برای ارگان های مربوطه ذریعه مکتوب ارسال گردد:
الف – قضایای جزایی ،  قتل وبد دادن از طریق نیرو های کشفی مستند سازی و به ارگان های عدلی وقضایی ارجاع گردند.
ب – موضوعات از دواج های زیر سن به حقوق معرفی گردند ؛ تا ازآن طریق به محکمه شهری ارجاع  وبرای تصمیم گیری دراین موارد به  راه های قانونی  واصدار حکم محکمه مختومه گردند.
ج – پس ازاین تاریخ از مساعی جمیله در خصوص اختلافات فامیلی  در ادارات رسمی و دولتی جدا" خود داری گردد و اخصا" در مناطق که دولت حاکمیت دارد و اعمال قانون امکان پذیر است.
 
پایان
 

تشکیل کمیته محو خشونت علیه زنان در دفتر ولایتی غور
 
تشکیل کمیته محو خشونت علیه زنان در دفتر ولایتی غور