آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

ترفیع محترم نثار احمد حبیبی غوری

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

تازه خبری دریافتیم که به اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری محترم نثاراحمد حبیبی غوری رئیس عمومی تنظیف مقام شاروالی کابل به مافوق رتبه ارتقأ نموده اند. شخصیت پرکار آقای حبیبی غوری در ساحات دولتی و هم در عرصه های علمی، تاریخی و فرهنگی از بایسته ترین شخصیت های کنونی دوران ماست، بحق ارتقای رتبه ی شان از نظر مقام عالی ریاست جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان اقدام بزرگ و درخورایشان است.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری، این موفقیت شخصیت برومند حبیبی غوری را در عرصه های کاری دولتی و فرهنگی ستوده، آنرا درخور هرنوع امتیاز می شمارد، به همین منوال، بنیاد فرهنگی جهانداران غوری چند روز قبل چهار سالگی ایجادش را به تجلیل گرفت و گزارش که از بخش فرهنگی و ارتباطات این بنیاد درسایت جام غور به نشر رسید گویایی حقیقتی بود که نمودار بارزاز فعالیت های خستگی ناپذیر آقای حبیبی غوری را مشخص و مبر هن ساخته بود.
بلی؛ بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در حالیکه موفقیت های بیشتر شخص حبیبی را تمنا می نماید، بهترین و صمیمانه ترین تبریکات خود را برای شخص وی، فامیل محترم، دوستان و هواداران شان تقدیم نموده، کامیابی های شایان شانرا ازدرگاه خداوندعالم بدست دعا مسئلت می نماید.

 

ترفیع محترم نثار احمد حبیبی غوری

 

ترفیع محترم نثار احمد حبیبی غوری