آرشیف

2015-6-29

jameghor

تجهیز کلوپ سپورتی امریت ورزشی ولایت غور به عصری ترین وسایل ورزشی

محمد نادر رحیمی
محمد نادر رحیمی
 

  موسسه هماهنگی کمکهای انسانی ( CHA ) مقیم ولایت غور عصری ترین وسایل و لباس های سپورتی ورزش کاران جوان ولایت غوررا  به ارزش مبلغ ( 27781 )  دالر امریکایی از فند اداره انکشافی ایالات متحده امریکا (USAID) تهیه نموده که از ان جمله 2761 دالر سهم خود امریت محترم ورزشی بوده است  .
این کلوپ عصری بتاریخ  16 ماه  می 2011 به اشتراک کارشناس بخش فرهنگی مقام ولایت / نماینده شورای ولایتی / نماینده PRT و   USAIDمسول و کارمندان موسسه CHA  نماینده شورای شهر چغچران / نماینده گان موسسات داخلی و خارجی در ولایت غور  امر ورزش وجمع کثیری از جوانان وورزش دوستان افتتاح و به بهره داری سپرده شد . 
قابل یاد اوری است که تجهیز این کلوپ یکی از پروژه های تدارکاتی برنامه  توسعه و ثبات جامعه یا  ( CBSG) میباشد که سال گذشته در ولسوالی تیوره / پسابند / چارسده / لعل سرجنگل و مرکز چغچران شروع گردیده و از طرف USAID  تمویل میگردد .
در این پروگرام تا فعلا 26 پروژه به شرح ذیل منظور گردیده .
_ در ولسوالی تیوره 5 پروژه تدارکاتی یعنی تهیه میز و چوکی وموبل برای مکاتب .
_ درولسوالی پسابند 4 پروژه ساختمانی .
_ درولسوالی چارسده 4 پروژه ساختمانی .
_ در ولسوالی لعل و سر جنگل 7 پروژه ساختمانی .
_ در مرکز چغچران یک پروژه ساختمانی و 5 پروژه تدارکاتی .
مبلغ مجموعی پول این پروژه ها 546736  دالر امریکایی بوده که از انجمله 2781 دالر سهم خود شورا ها میباشد .
مالک اصلی پروژه خود جامعه بوده و از طرف شورا ها تطبیق میگردد و موسسه همکار در بخش تخنیکی و تدارکاتی و منجمنت انها را همکاری مینماید .
 
با احترام 
مسول موسسه CHA   ولایت غور 
محمد نادر رحیمی

 
تجهیز کلوپ سپورتی امریت ورزشی ولایت غور
 
تجهیز کلوپ سپورتی امریت ورزشی ولایت غور
 
تجهیز کلوپ سپورتی امریت ورزشی ولایت غور
 
تجهیز کلوپ سپورتی امریت ورزشی ولایت غور
 
تجهیز کلوپ سپورتی امریت ورزشی ولایت غور