آرشیف

2014-12-14

كميسيون مستقل حقوق بشر

تجلیل و گرامی داشت از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان نقض حقوق بشر در ولایت غور

سجاد ساحل

کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ولایتی غور از 10 دسامبر روزجهانی حقوق بشروروزملی قربانیان نقض حقوق بشر در روز سه شنبه 19 قوس 1392 تجلیل به عمل آورد. دراین محفل تعداد زیادی ازرئسای ادارات دولتی ، قضات محکمه ، منسوبین ارگانهای عدلی وقضایی، اساتید دانشگاه ودارالمعلمین ،ژورنالیستان وفعالین مدنی اشتراک نموده بوند. محفل با ایات از کلام الله مجید اغاز یافته وسپس سخنرانان هر یک آقای رضایی رئیس دفترغور ،مولوی احمد شاه مجیدی رئیس حج واوقاف، اقای نبی زاده مسئول بخش نظارت وبررسی ، مولوی صدیقی آمرمساعدتهای حقوقی ریاست عدلیه به نمایندگی ازریاست شورای علما و آقای حسینی معاون تعلیمات اسلامی ریاست معارف واستاد فایق رئیس دارالمعلمین عالی غورطبق اجندا سخنرانی نموده که خلاصه ان طور ذیل ارائه می گردد.
در قدم نخست اقای رضایی رئیس دفتر غور به مهمانان محفل خیر مقدم و خوش آمدید گفته ودر ضمن روز جهانی حقوق بشر وروز ملی قربانیان نقض حقوق بشر را به همه مردم افغانستان ومخصوصا طبقه مظلوم ومحروم جامعه تهنیت گفته و سخنانش را پیرامون "مشترکات اسلام وحقوق بشر " بطور مفصل ارائه نمود. اقای رضایی در ابتدا حقوق بشر را تعریف نموده که حقوق بشر حقوق فطری وذاتی والهی انسانها بوده نه حقوق وارداتی وغربی که مردم سوء بر داشت دارند. اقای رضایی با اشاره به نقش ادیان وپیامبران الهی در تامین حقوق بشری مردم توضیح داد وگفت: هدف از رسالت پیامبران ونزول ادیان الهی اصلاح امور بشریت بوده است که امر به معروف ونهی از منکرمحور اصلی ان را تشکیل می دهد تا نظام جامعه بر پایه عدل وبرابری استوار باشد که در آن هیچ زور آور وهیچ قدرتمندی بر دیگران سلطه نداشته باشد. آقای رضایی نقض حقوق بشر را از منکرات قلمداد نموده وگفت: این وظیفه هر فرد از جامعه است تا به پیروی از انبیاء وبزرگان دین، از حقوق انسانیت دفاع نموده وجلو تخطی ها وبد رفتاریهایی که با دین وشریعت اسلامی در تضاد است وبا قوانین ملی وبین الملی در توافق نباشد گرفته شود .سپس موضوع مشترکات فلسفی اسلام وحقوق بشر را پیشکش نموده وفلسفه حقوق بشری غربی را آزادی ، برابری و عدالت تعریف کرد وهمچنان ازادی ، برابری وعدالت در اسلام را تحت ازادی توحید، برابری از دیدگاه قران وایه انا خلقناکم من ذکر وانثی …….وهمچنین عدالت در اسلام را تحت آیه شریفه لقد ارسلنا باالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس باالقسط و در روشنی آیه اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو باالعدل توضیح داد. بر علاوه مشترکات اسلام وحقوق بشر را از لحاظ محتوا توضیح داده وافزود که حق حیات ، حق کرامت انسانی ،حفظ جان ، مال ، ناموس مردم ، حفظ ازادیهای شخصی وحریم خصوصی مردم با اصل برائت همه حقوقی اند که هم در دین اسلام وهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل اند وهیچ تضاد با همدیگر ندارد.
سپس محترم الحاج مولوی احمد شاه مجیدی رئیس حج واوقاف ولایت غور سخنانش را از آغاز خلقت بشریت شروع کرده ودست تقدیر را در سر نوشت انسان، اعمال اراده وعمل شخص انسان قلمداد کرده وسپس داستان هابیل وقابیل را مطرح نموده، وروی شرارت پیشه گی انسان تاکید داشته وافزود که اگر انسان شرارت پیشه نبودی نیاز به تشکیل محاکم ، سارنوالی ودر کل سیستم قضایی ونهاد های حقوقی نبود. ایشان سخنانش را ادامه داده با تایید سخنان اقای رضایی روی مسئله برابری زن ومرد در نزد خداوند تاکید کرده که همه انسانها ازلحاظ کرامت ومسئولیت نزد خداوند مساوی بوده اعم از زن ومرد در پیشگاه خالق متعال مساوی می باشد.
آقای نبی زاده مسئول نظارت وبررسی دفتر غور سخنانش را روی سه موضوع عمده بیان داشتند 1- تاریخچه حقوق بشر 2-دست اوردهای کمیسیون 3- چالشهای فرا راه کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان.
مولوی صدیقی آمرمساعدتهای حقوقی ریاست عدلیه به نمایندگی از شورای علما صحبت نمود وتمرکز ایشان روی مکمل بودن دین اسلام بود واظهار داشت که حقوقی که دین برای مردم قائل شده از تمام حقوق دانان ومتخصصین اولویت داشته ومکمل تر از تمام قوانین ساخته بشری است.
آقای حسینی آمر تربیت اسلامی ریاست معارف اعلامیه اسلامی حقوق بشر را معرفی نموده و روی اصل کرامت،اصل برتری تقوا، اصل برائت صحبت نموده در ضمن اعلامیه اسلامی را با مقدمه چینی از معاهدات صدر اسلام ، از اغاز دعوت، صلح حدیبیه، معاهده بایهود گرفته ومعاهده عدم تجاوز با رومیها را همه تلاشها وپیشتازیهای دنیای اسلام درزمینه تامین روابط بین الملل ، از غرب عنوان کرد. همچنان ایشان از تلاشها وتشکیل سازمان کنفرانس اسلامی صحبت به میان اورد وبالاخره تاریخچه تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را پیش کش حاضرین نموده وبر اهمیت این اعلامیه تاکید داشت که اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقابل بهره کشی وظلم تضمین کننده حقوق بشریت بوده ومبتنی بر شریعت اسلامی است ؛ حقوق بشر با اعلامیه جهانی حقوق بشر در مسئله آزادی عقیده در تضاد است.
در خاتمه اقای استاد فایق رئیس دارالمعلمین مرکز سخنانش را روی موضوعات حقوق فرهنگی ، اجتماعی وسیاسی ارائه نمود.ایشان حقوقی مانند حق ازادی ، حق مصئونیت، حق مالکیت، حق عدم تعرض به ملیت وقومیت ونژاد ، حق کار وتشکیل خانواده، حق دریافت مزد عادلانه در مقابل کار مساوی را توضیح داد.
همچنان ایشان حقوق فرهنگی را توضیح داده واز حق ازادی فکر واندیشه، حق اموزش وپرورش یاد آوری نموده وافزود که 
حق تغییر عقیده در اسلام پذیرفته نشده است.
ایشان همچنان در ادامه سخنانش از حقوق فرهنگی یاد اور گردیده و حق مشارکت در مسائل علمی وفرهنگی ، حق حفظ آثار ، حق مصونیت مکالمات ومراسلات.وهمین طور اشاره به حقوق سیاسی داشته حق مشارکت در انتخابات ، انتخاب شدن وانتخاب کردن ، حق اشتغال در وظایف دولتی ، آزادی تظاهرات وگردهماییها وغیره را عنوان کرده وپیرامون هر یک توضیحات ارائه داشتند.
خبرنگاران رادیو وتلویزیون ملی غور، رادیو صدای آزادی ورادیو صدای عدالت ازجریان این مراسم گزارش جداگانه تهیه وازطریق رسانه های خویش نشرنمودند.

 

سجاد ساحل (معاون وسرپرست بخش تعلیمات )
 

تجلیل و گرامی داشت از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان نقض حقوق بشر در ولایت غور

 

تجلیل و گرامی داشت از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان نقض حقوق بشر در ولایت غور

 

تجلیل و گرامی داشت از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان نقض حقوق بشر در ولایت غور

 

تجلیل و گرامی داشت از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان نقض حقوق بشر در ولایت غور