آرشیف

2014-12-22

جام غور

تجلیل از هشت ثور

 

شورای ولایتی ولایت غور
   

رئیس شورای ولایتی ولایت غور در محفل که بمناسبت تجلیل از هشت ثور درسالون مقام ولایت برگزار شده بود گفت هشت ثور مصادف است با سال روز پروزی جهاد برحق مردم افغانستان این روز روزی پروزی مجاهدین افغانستان وفصل تازه در تاریخ مبارزات آزادی خواهی واستقلال طلبی ملت مسلمان افغانستان است رئیس شورای ولایتی به نماینده گی از شورای ولایتی این روز فراموش ناشدنی  وافتخار آن را که در نتیجه آثار و فدا کاری مجاهدین افغانستان بدست آمده برای تمام مسلمان افغانستان بخصوص برای ورثه شهدا ومعلولین ومردم شریف وبا دیانت غور تبریک گفت.

شورای ولایتی ولایت غور تجلیل از هشت ثور
 
شورای ولایتی ولایت غور تجلیل از هشت ثور
 
شورای ولایتی ولایت غور تجلیل از هشت ثور