آرشیف

2023-2-27

احمد محمود امپراطور

بی شرم و حیا شرم و حیا معامله کردن

بی شرم‌ و حیا شـرم و حیا معامله کردند
خوبی و نیـــــکویی به خطا معامله کردند
در پای خصم سجده ی بی غیــرتی رفتند
در کـــــوی هوس قبـــله نما معامله کردند
گشتند برهنـــــه ز پیء قـــــدرت کاذب
در این عمـــــل شُــــوم قبا معامله کردند
در خون شهیـــدان وطن غســل نمودند
رنــــگِ دل مـــــا را به حنا معامله کردند
از بهــــــر سروری دل و افــــکار اجانب
شیطـــان بستـودند و خدا معامله کردند
صد سال دگــــر در گروهِ جنگ و عذابیم
مــا را چقـدر خِفت و خفا معامله کردند
قاچــــاق زند کشـــــور و آزادی مــــــا را
با ننگ فـــزون این همه را معامله کردند
این جمـــع جفـا فطرتِ بدنام و بداندیش
تاریـــخ کهـــن را به ریــــا معامله کردند
قصــر امل و قصــر شـــکوهمند وطن
با وعده ی یک چاشت غذا معامله کردند
محمود حیات من و تو در خطرات است
زیــرا که رهی بود و بقا معامله کردند
———————————-
بامداد شنبه 29 جدی 1397 خورشیدی
که برابر میشود به 19 جنوری 2019 ترسایی
سرودم
#احمد_محمود_امپراطور
#امپراطور
#ahmad_mahmood_imperator