آرشیف

2015-6-29

jameghor

به یاد بود دومین سالگرد شهادت شهید گل احمد خان "غفوری"

از طرف ورثه شهید گل احمد خان ” غفوری “

باز گشت همه به سوی اوست
کتاب وصف ترا آب بحر کافی نیست

این روز ها آمد آمدی ندای شهادت, فرزانه مردیست که در دل کوه پایه های سیاه کوه و فیروزکوه چشم به جهان گشود. 
آری روز دهم حمل مصادف است با دومین سالگرد شهادت فرزند دلیر, شجاع, جوانمرد, آگاه و دلسوز این مرزو بوم؛ شهید رئیس گل احمد خان غفوری.
غفوری شخصیت بود که همه با تمام خصایص نیکویش آشنائی دارند و با تمام طرز دیدش,آگاهی, او با همه مهربان, برای همگان دلسوز, تمام عیار در سدد تامین صلح, رفاه, آسایش و پیشرفت وطن و نسل این سرزمین زنده گی اش را سپری نمود. اما بد بختانه دشمنان صلح و رفاه مردم غور شخصیت غفوری را تحمل نتوانسته دسیسه قتل آن را طرح ریزی نموده و وی را به روز دو شنبه (10) حمل 1388 به شهادت رسانیدند. امروز نه تنها فامیل, اقوام و اقارب اش بلکه همه مردم غور به ویژه فقراه, مساکن و ایتام کمبود غفوری را در کنار خود احساس نموده به سوگ و عزا داری نشستند و یاد و خاطرات آن شخصیت مبارز, مجاهد و جوانمرد را در دل های خویش طنین انداز می نمایند. غفوری متعلق به یک فامیل, به یک قوم نه, بلکه متعلق به همه اقوام ساکن در غور بود. ارج گذاشتن به غفوری, ارج گذاشتن به همه اقوام ساکن در غور است, ارج گذاشتن به غفوری, ارج گذاشتن به ایتام, فقراه و مساکن است. چون غفوری یک شخصیت سخاوت مندی بود که همه ساله مساعدت های خویش را به رهبری ریاست عودت کننده گان و مهاجرین به مستحقین شهر چغچران توزیع می نمود. و این عملکرد شان برای همیشه توسط بازمانده گان شان ادامه داشته و ادامه خواهد داشت تا باشد که خاطرات آن شخصیت مجاهد جاویدان بماند. هرچه از اوصاف آن مرد نیکو بگوئیم و صحبت نمائیم در واقع ذره از بحر شخصیت او را تجربه کرده ایم: 

کتاب وصف ترا آب بحر کافی نیست
که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم

در خاتمه سالگرد شهادت مرد شمشیر و قلم شهید رئیس گل احمد خان غفوری را به همه مردم غور تسلیت عرض می داریم. 

دوش یاران خبر سوختنش آوردن
صبح خاکستر خونین تنش آوردن 

از طرف ورثه شهید گل احمد خان ” غفوری “