آرشیف

2014-12-22

jameghor

بشارت شورا درمنظره برنامه همبستگی ملی: کارفراتر ازابتکار

برنامه همبستگی ملی

دوشورای برات ها وچکاب قریه های همجوار مربوط ولسوالی دولت یار ولایت غورهسنتد که درجوار دریای هریرود موقعیت دارند وبخاطرکامیابی پروژه شان سهم استثنائی ومشترک را باهم انسجام داده اند.دو شورای متذکره متفقآ میخواهند درمرحله سوم برنامه همبستگی ملی برای دومین بار وجوه مالی خودرا دریک پروژه مشترک برق آبی به مصرف برسانند این پروژه را درشرایط خاص استثنائی پیشنهاد کرده اند ودیزاین وبرآورد اش مدت چند ماه طول کشید که بالاخره بعداز مشوره وسنجش دقیق انجینران با دلسوزی ودقت کامل مطابق مسلک وشرایط برنامه همبستگی ملی پیشنهاد شوراها را ویرایش داده وبررسی وتحقیق خودرا به منظور تطبیق موفقانه پروژه بخرچ دادند وهمچنان درین امر نیک نیت صادقانه اعضای شورا و اهالی این دوقریه پرنفوس سرنوشت ساز بوده واراده خودرا قبل از انتخاب آن قطعی کرده بودند که درنهایت مسله تصمیم گیری وانتخاب اولویت مورد نیاز بدست خود مردم محول میشود درحالیکه درمورد آینده دور،نزدیک وتاثیرات پروژه بالای زندگی مردم راتا روز آخر تمام دفاتر ذیدخل برنامه برای هریک از اعضای شورا واهالی گفته بودند,عواقب وخطرات پروژه برق آبی که در ساحه تطبیق دیده شد با مردم شریک ساخته شد.دریک بحث همگانی مردم میگفتند ساختن این پروژه به عقل مردم امکان داشته ولی از نظر انجینران موظف موسسه همکار ودفتر واحد اداری ساختن اش بعید به نظرمیرسید در اثر پافشاری وابراز اراده قوی مردم در جهت بلند بردن سهم شان تا اندازه که ضرورت باشد دل دست اندر کاران برنامه را درسطح ولایت از مسولیت های بعدی به پشت سرنه بلکه به پیشروی وا داشته وتعهد دلیرانه وصادقانه ساکنین هردو قریه در برابر برنامه وتطبیق بی تردید پروژه برق آبی تشویش مارا نیز تا اندازه کاهش داده است.
این پروژه در یک محل با نصب دو توربین پهلوی هم بکار می افتد. جالب اینکه: بالا کردن آب دریای سرکش وتوفانی هریرود درزمین هموار ازبستر اصلی توسط اعمار سربند پخته از یک نقطه وانتقال آن به نقطه دیگر بطول 300 متری و واریز کردن دوباره آب به خود دریا بدون ضایعات وکمبود آن برای همه حیرت انگیز میباشد.
پول مجموعی برق آبی ازسهم برنامه برای هردو شورا مبلغ 5700000(پنج ملیون هفصد هزار افغانی بوده که سهم نورمال مردم درحد 10% محاسبه میشود ومجموع پول سهم مردم درین پروژه مبلغ 570000 افغانی میباشد که بگونه پول نقد,مواد,کارگر وغیره ازمردم گرفته میشود ودرقیمت پروژه به مصرف میرسد. پروژه مشترک برق آبی که مجموعآ.35.58 کیلووات برق تولید خواهد کرد واین قدرت برق دردو توربین دریک محل تقسیم گردیده که یکی آن 16.42ودیگری 19.16کیلووات رابه طور جدا گانه در پنستاک های دارای قطر51سانتی متر بطول 12متر برای تعداد (1262) نفوس از قریه چکاب تعداد( 937) نفوس از قریه براتهادرنظرگرفته شده که مجموعآ 570فامیل مربوط این دوشورا است.
توسط لین های مختلف النوع ذیل برق رسانده میشود:
لین المونیمیA=25mm2 (1600) متر 
لین المونیمیA=35mm2 (3000) متر 
لین المونیمی A=100mm2(7000) متر
لین المونیمی A=16mm2 (3000 ) متر
لین المونیمی A=6mm2 (17100 ) متر
لین المونیمی A=70mm2 (3300 ) متر
اندازه لین برای هرفامیل mm2 1.5*2 درنظرگرفته شده وطول عمومی آن به(17100) متربوده وپیلر(پایه)1=7m دربین دوپایه درحدود 30متر فاصله بوده ومجموعآ تعداد پایه ها(114) اصله بوده و7 مترارتفاع دارد.هم چنان تمام گروپ های خانوار مجموعآ از نوع نیون 20وات برای هرفامیل درنظر گرفته شده ومجموع عمومی لامپ هابه(1710) عدد محاسبه شده است برای هرفامیل 3 عدد گروپ میرسد. همچنان جاینت بکسها به تعداد 570عدد برای هرفامیل خریداری میشود که انرژی تولید شده به شکل دوام دار در تمام فصول سال تامین خواهدشد وبرای کنترول انرژی در هر خانه فیوز بکس برق نصب میشود که جریان برق را به شکل سه فاز در تمام منازل کنترول میکند. بخاطرکنترول انرجی برق برای تمام ساحه پروژه 2 فیوز بکس اتومات نصب میشود که برای هرشورا یک فیوز بکس اتومات درنظر گرفته شده است. تمام ابعاد و احجام پروژه توسط انجنیران موسسه همکار پروپوزل سازی شده و با بازنگری انجینران دفترواحد اداری ولایتی همبستگی ملی تایید گردیده است که بدین ترتیب به تمام باشنده های بی بضاعت فامیلها روشنای نور برق تامین خواهد شد.
این پروژه درنوع خود یک انکشاف کوچک ولی تاثیرات بزرگ خواهد داشت ودرسطح ولایت غور یک امتحان بزرگ ودرسطح حوزه غرب یک ابتکار بی مانند بوده وبعد از تکمیل این پروژه شاید تجربه بازسازی درشرایط که برنامه همبستگی ملی تطبیق میشود رونق بهترداشته باشد وحرف توافق وهمکاری بین مردم وبرنامه درعمل به کمال صداقت ثابت گردد. تشخیص ضرورت های مردم به پیمانه میرسد که گاهی عقل مردم ازطرزالعمل برنامه بزرگترمیشود وصحنه عمل را در میدان بازسازی فراخ تر بازمیدارد درآن صورت نقشه بعداز تطبیق آن برای کارمندان تخنیکی ودیگران دیدنی خواهد بود. برای فعلا مردم درشوق داشتن پروژه ابتکارعمل را دردست گرفته اند وخداکند که مردمان عزیزاین دوشورا سردرگم افسانه پروژه خویش نشوند. که من درین قصه تصویری ازدورنمای یک فعالیت شایسته کاملا مردمی وانسانی رامیبینم. ودر دل هرمرد وزن زنده یاد آن شوراها موجی ازعشق وشور خدائی احساس میشود.

 

بشارت شورا درمنظره برنامه همبستگی ملی: کارفراتر ازابتکار

 

بشارت شورا درمنظره برنامه همبستگی ملی: کارفراتر ازابتکار

 

بشارت شورا درمنظره برنامه همبستگی ملی: کارفراتر ازابتکار

 

بشارت شورا درمنظره برنامه همبستگی ملی: کارفراتر ازابتکار

 

بشارت شورا درمنظره برنامه همبستگی ملی: کارفراتر ازابتکار

 

بشارت شورا درمنظره برنامه همبستگی ملی: کارفراتر ازابتکار

 

بشارت شورا درمنظره برنامه همبستگی ملی: کارفراتر ازابتکار

پایان
(بخش نظارت تطبیقی)
ولسوالی دولت یار
جوزا ١٣٩٢