آرشیف

2014-12-14

كميسيون مستقل حقوق بشر

برگزاری کارگاه آموزشی برای علمأ مرکز چغچران

جواد علوي

"معرفی قطعنامه 1612 و 1882 شورای امنیت"

خطرات ملحق شدن اطفل به گروپ های مسلح درشرایط جنگ و  قطعنامه1612 شورای امنیت ملل متحد !
یک فرا خوان   برای عمل و قطعنامه های شورای امنیت؛
در کارگاه آموزشی یک روزه که از سوی دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان( بخش های حمایت وانکشاف حقوق اطفال وتعلیمات) وحمایت مالی "یونیسیف"  در ولایت غوربتاریخ 27 میزان 1390 تدویر گردیده بود، تعداد 30تن از علمأ این ولایت باقطعنامه های 1612 و 1882 شورای امنیت ملل متحد آشنایی بدست آوردند.
برنامه آغازین این کار گاه ، تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید بود، که توسط یک تن از علمأ وشرکت کنندگان محفل صورت گرفت وپس ازآن محترم عبدالقدوس  "هویدا" مسؤل بخش تعلیمات دفتر ولایتی غور، ضمن خوش آ مد گویی و خیر مقدم به اشترا ک کنندگان کا رگاه یاد شده، به معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مبنا های قانونی ونیا زبه تشکیل چنین نهادی در افغانستان پس از سه دهه جنگ پرداخت.
هویدا مسؤل بخش تعلیمات  دفتر ولایتی غورگفت":کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان براساس ماده پنجاه وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، فیصله تارخی "بن" وحکم رییس دولت موقت تشکیل گردید. عبدالقدوس هویدا همچنین تاکید نمود": از آنجایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس ماده پنجاه وهشتم قانون اساسی افغانستان تشکیل شده است وقانون اساسی مادر تمام قوانین افغانستان، و فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان براساس قانون اساسی افغانستان تعریف شده است ودر ماده سوم قانون اساسی آمده است"درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات دین مقدس اسلام باشد". بنابراین شما علمأ که درمتن مردم حضور دارید، از انگیزه وهدف تاسیس ومبناهای تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شهر ها ، قریه  وقصبات دور دست واز طریق منابر جمعه وجماعات همکار خوب ماباشید. مسؤل بخش تعلیمات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دفتر ولایتی غور ازعلمأ شرکت کننده این کار گاه خواست تا نسبت به سؤ استفاده از اطفال در جنگ ها وبخصوص اطفالی که از آنان برای حمله های انتحاری استفاده سؤ می گردند، به مردم آگاهی دهی لازم را داشته باشند، افزود": از آنجایی که بار بار شورای عالی علمأ افغانستان با فتاوی شان ، حملات انتحاری را محکوم کرده اند ، شما درتوجیه فتاوی شورای علمأ وتفهیم آن به مردم ومنع شرعی حملات انتحاری وسؤ استفاده از اطفال وحرمت شرعی در سؤ استفاده از اطفال درحملات انتحاری ومنع جلب وجذب اطفال زیر سن قانونی در نیرو های مسلح دولتی ومخالفین دولت، با نهاد های حقوق بشری، جامعه مدنی ، رسانه ها  ونهاد های بین المللی حمایت وانکشاف ازحقوق اطفال همکاری بیشتری داشته باشید وهدف از تدویر این کارگاه نیز اطفال متاثر از منازعه  وهمکاری شما درراستای یاد شده است ".

برگزاری کارگاه آموزشی برای علمأ مرکز چغچران

سخنران بعدی محفل وکار گاه آموزشی "معرفی قطعنامه 1612 و 1882 شورای امنیت" محترم جواد "رضایی" رییس دفتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان دفتر ولایتی غور بود، که د رمورد رابطه اسلام وحقوق بشر و مشترکات آن، گفت": ادیان الهی ودررأس آن اسلام با لاترین ارزش های حقوق بشری را دارد.دعوت به برابری ، آزادی و تامین عدالت درروابط اجتماعی انسان ها سه هدف عمده حقوقبشر است،که دین اسلام  نیز بر اساس اصل توحید ، آزادی انسان ها را از قید وبند برده داری، آزادی از پرستش انسان ها ، جاه ومقام تضمین نموده و کرامت، عزت وحیثیت انسانی انسان ها راتامین کرده است وبا معیار قراردادن تقوی ازهمه نا برابری هی طبقاتی را ازبین برده است. همچنین با استناد به آیه قران " ولقد ارسلنا بالبینات وجعلنا معهم کتاب والمیزان لیقوم  الناس بالقسط ( ما پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم وبرای ان ها کتاب ومیزان قرار دادیم تا دربین مردم قسط وعدالت بر پا دارند) " . وی  هدف از رسالت پیامبران ونزول کتب وادیان الهی را برپایی قسط وعدالت عنوان نمود ونتیجه گیری کرد": اسلام هم از لحاظ فلسفی "حفظ آزادی، برابری وتامین عدالت "  وهم به لحاظ محتوایی با حقوق بشر مشترکات فراوان دارد".
مولوی "شمس" خطیب مسجد جامع شهدأ شهر چغچران به نمایندگی از علمأ حاضر نیز درخصوص اسلام وتعلیم وتربیت اسلامی اطفال وجلو گیریاز پیوستن اطفال به صفوف اردوی ملی سخنان مبسوطی را ایراد نمودند وتاکید داشتند که حق تعلیم وتربیه بروالدین،دولت وجامعه فرض  است وشخصیت افراد از دوران طفولیت پایه گذاری می گردد. خطیب جامع مسجد سخنانش را با این شعرزیبای دری درمورد نقش تعلیم وتربیه در دوران کودکی خاتمه دادند:

خشت زیرین گر نهد معمار کج
تا ثریا می رود دیوار کج

این گارگاه که با اهداف جهتیابی مکانیسم نظارت وراپوردهی ، بالا بردن سطح فهم اشتراک کننده گان روی قطعنامه های 1612 و 1882 وسایر قطعنامه ها وکنوانسیون های مرتبط به انکشاف وحمایت حقوق  اطفال و آموختن درمورد وضعیت جهانی مکانیسم نظارت و راپوردهی و کشورهای شامل در آن و آموختن مکانیسم عمومی نظارت وراپوردهی (مشخصاٌ در افغانستان ) دایر شده بود، موضوعات ذیل با اشتراک کنندگان توسط  فرشید غلام مقدم ، آمر بخش انکشاف وحمایت اطفال دفتر ولایتی غور شریک  ساخته شد:

اجندای آشنایی با مکانیزم راپوردهی ونظارت
اطفال متأثر از منازعات مسلحانه؛
معرفی قطعنامه 1612 و 1882 شورای امنیت؛

درماه اگست سال 2009 شورای امنيت پذیرفت یک قطعنامه جدید مهم را در مورد اطفال متاثر از منازعه بنام قطعنامه 1612که شامل شدن طرفین درگیر را در راپور سرمنشی عمومی توسعه می دهد .این شامل طرفین درگیر منازعه ای می شود که از قانون قابل اجرای بین المللی تخطی می کنند ، دخیل هستند در نمونه هایی از کشتن وزخمی شدن اطفال وخشونت های جنسی علیه اطفال . 
· تخطی های که تحت بررسی یا مطالعه دقیق قطعنامه 1612 شورای امنیت ملل متحد  قرار دارند؛
· کشورهای که در آجندای قطعنامه 1612 شورای امنیت ملل متحد موجود میباشند؛
· چرخه راپوردهی مکانیزم؛
· میکانیزم نظارت و راپور دهی: چی و چرا؛
· ماده های مکانیزم راپوردهی و نظارت؛
· میکانیزم نظارت و راپور دهی: به گروپ مشخص کاری شورای امنیت که درباره اطفال متاثر از منازعات مسلحانه کارمیکنند چی راپور داده میشود.
قطعنامه 1612 شورای امنیت ملل متحد در افغانستان
· خطرات ملحق شدن به گروپ های مسلح زیر سن 18سال؛
· اطفال درشرایط جنگ و  قطعنامه1612 شورای امنیت ملل متحد.
سرمنشی عمومی ملل متحد درخواست نمود تا راجع به تخطی های سنگین که در قطعنامه1539  شورای امنیت ملل متحد  لیست گردیده اند، گزارش بدهد.         
 شورای امنیت ملل متحد  از نماینده خاص سرمنشی عمومی میخواهد تا پلان کاری را در عرصه نظارت، راپوردهی وپاسخ تطبیق نماید. 
نماینده خاص سرمنشی عمومی یا منتظم مقیم، با جناح های درگیر درجنگ مذاکره نماید تا ا ز تخطی ها جلوگیری گردیده و پلان کاری را ترتیب دهند.
1- استخدام یا استفاده اطفال  توسط قوای مسلح و گروپ ها ی مسلح؛     
2- کشتن و معیوبیت؛
3- حملات بالای مکاتب و مراکز صحی؛
– 4 خشونت های جنسی؛
5  – اختطاف؛                                                                                                  
6-اجازه ندادن دسترسی به کمک های بشری.                               
ایجاد یک ساختار نظارتی وراپور دهنده جهت تامین اهداف قطعنامه 1612 شورای امنیت ملل متحد
طرزالعمل نظارتی ، گذارش دهی  و پاسخ دهی (ام.آر.ام).
1 – نظارت           
 جمع آوری سیستماتیک معلومات واقعی، مشخص، قابل اطمینان و به موقع درباره تخطی های سنگین که  درشرایط جنگ برعلیه اطفال صورت میگیرد.
   2- گزارش دهی 
 نام گیری و ليست نمودن منظم وسیستماتیک جناح های تخطی کننده که مسئولیت ارتکاب تجاوزات سنگین را برعلیه اطفال دارند.
3- پاسخ دهی
· ایجاد یک سیستم پاسخ دهی آگاهانه، قبول شده، و مؤثربا رعایت نورم های بین المللی و محلی محافظت اطفال در شرایط جنگ.
· میکانیزم نظارت و راپور دهی: چی و چرا .
 
موضوعات تحت تحقیق:
· خشونت ها برعلیه کی؟
· خشونت برعلیه اطفال یعنی اشخاص پایین تر از 18 ساله؛
· خشونت هایی که دسترسی اطفال را به خدمات اساسی،  کمک های بشری و خیریه متأثر میسازد.
   مرتکبین؟
· قوای مسلح ملی و بین المللی یا افراد غیرحکومتی (مخالفین مسلح / گروپ های مسلح غیرقانونی /  عناصر ضد حکومتی).
تشریح وضعیت؟
· عمل یا تخطی در وضعیت منازعه مسلحانه صورت گرفته باشد.
 
 هدف:
· جمع آوری سیستماتیک معلومات به موقع، حقیقی، مؤثق ومطمئن در رابطه با تجاوزات برعلیه اطفال که تخطی از قوانین نافذ ه بین المللی است؛    
· ایجاد یک میکانیزم گرد آورنده و تأیید کننده معلومات؛ 
· گزارش به گروپ کاری شورای امنیت ملل متحد در باره اطفال و منازعات مسلحانه منحیث یک نقطه آغازبر اساس قطعنامه 1612 (2005) شورای ا منیت ملل متحد و دیگر ساحات مورد عمل؛
· راپور های تازه در هردوماه راجع به اطفال و منازعات مسلحانه به گروپ کاری شورای امنیت فرستاده میشود؛
· تهیه و تدارک  به موقع پاسخ دهی و مساعدت برای قربانی؛   
· استفاده ازمحراق سیاسی میکانیزم نظارت و راپور دهی جهت نفوذ بر سلوک جناح های ذیدخل در منازعه؛  
· تهیه پاسخ مناسب  و مقتضی برای اطفالیکه حقوق شان پایمال گردیده است؛
· افزایش مسئولیت پذیری مرتکبین این تخطی های سنگین.   
ماده های مکانیزم راپوردهی و نظارت
· بهترین علاقه اطفال؛
· صحت داشتن اطلاعات؛
· امنیت شخص اینترویودهنده؛
 
بی طرفی؛
· رازداری؛
· محترم نگه داشتن.
 
خطرات ملحق شدن اطفال زیرسن 18 به گروپ های مسلح
· این گروپ های استفاده وبهره برداری میکنند از اطفال زیرا میدانند که ممکن است اطفال از حرکات نظامی اگاه نباشند و آنها به اسانی می توانند انها را فریب دهند؛
· انها اطفال رابه خاطر بهره برداری پولی مثل قاچاق مواد مخدر – بهره برداری جنسی – خبرچینی – اشپزی – حمل سلاحهای سنگین – ساخت وسایل انتحاری و به حیث انتحار کننده و گاهی اوقات از اطفال به حیث سپرهای انسانی در خط اول جنگ  استفاده می کنند و انها به فکر صدمات روحی و جسمی اطفال  که توسط انها ایجاد می شود فکر نمی کنند و فقط به خود فکر می کنند.
آیا میدانید که چه تاثیراتی را براطفال خواهد گذاشت وقتیکه به گروپ های مسلح می پیوندند؟
گذشت زمان وقتیکه به گروپ های مسلح می پیوندند؟
از عواقب ملحق شدن به گروپهای مسلح وتاثیراتی که روی شما اطفال خواهد گذاشت می توان صدمات روحی – جسمی – بازماندن ازتعلیم وتربیه – تقویه روحیه خشونت و جنگ و انتقام جویی – معیوبیت جسمی – افزایش خشونت در جامعه – طرد شدن از جامعه و ازدست دادن روابط خوب با دوستان تان  و حتی مرگ را می توان نام برد.
پایان

  برگزاری کارگاه آموزشی برای علمأ مرکز چغچران