X

آرشیف

براي اولين بار:" از روز جهاني طفل در ولايت غور تجليل به عمل آمد"

گزارش از: علوي

براي اولين بار11جوزأ1389 برابر با اول جون 2010 از” روز جهاني طفل ” در ولايت غور تجليل به عمل آمد. اين محفل كه با ابتكار كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان – دفتر ولايتي غور راه اندازي شده  بود ؛ اطفال ولايت غور با اجرايي ترانه وسرود، سخنراني ومقاله خواني ،  اين روز جهاني را د ركنار بزرگسالان ، مانند سرپرست مقام ولايت، رياست هاي اطلاعات وفرهنگ ، ارشاد، حج واوقاف ، خارنوالي استيناف ، عدليه ،  رييس واساتيد درالمعلمين ،نهاد هاي جامعه مدني ، سرپرست رياست كار، امور اجتماعي ،شهدأ ومعلولين ، مديريت پرورشگاه  ، آمريت مركز اصلاح وتربيت ا اطفال ، مديريت كودكستان ، خارنوالي اختصاصي اطفال و دهها نهاد دولتي  وموسسات داخلي وخارجي  جشن گرفتند.
درابتدأ قاري خرد سال به نام “رمضان ” (ا زپرورشگاه ولايت غور) با تلاوت كلام الله مجيد محفل را منور ساخت؛ سپس با پخش سرود ملي جمهوري اسلامي افغانستان اطفال نيز به احترام سرود ملي بپا خواستند وآنگاه جواد ” رضايي “رييس دفتر ولايتي غوربه مهمانان محفل وبخصوص اطفال شركت كننده خير مقدم گفته وروز جهاني طفل را به اطفال مهمان ووالدين شان تبريك وتهنيت گفت واز باز شدن مكاتب وختم جنگ به عنوان دو تغيير مثبت براي اطفال وطن ، از سال 2001 ببعد ياد كرد.
جواد رضايي د رادامه بياناتش مشكلات اطفال ولايت غور به صورت ذيل دسته بندي كرد وافزود:
الف- اطفال د رولايت غو رچنانچه بايد وشايد از تغذيه لازم برخودا رنيستند وفقر غذايي دراين ولايت بيش از ساير ولايات كشور، طاقت فرساست.در ولايت غور سيستم تغذيه براي اطفال از سوي والدين، دولت وموسسات تنظيم نگرديده است وخانواده هاي محترم ولايت غور ،همين كه اطفال شان زنده بمانند خوشحالند.
ب- با اطفال در  ولايت غور ،تبعيض صورت مي گيرد واين تبعيض بحدي است كه در فاميل ها تفاوت زياد بين اطفال پسر ودختر گذاشته مي شود.همچنين  اين تبعيض صرف برويه والدين بر نمي گردد؛ بلكه در سطح جامعه نيز ديدگاه هاي متفاوت بوضوح مشاهده مي گردد. اطفال پسر ا زخوراك وپوشاك برتر ودر تعليم وتربيه از فرصت  بيشتري  نيز برخودارند.
ج- ازدواج هاي زير سن قانوني ،ازدواج هاي  اجباري، ازدواج هاي بدل وبد نيز(دادن دختر به عنوان ديه به وارثين مقتول) به وفور  درولايت غور ديده شده است.
د- كار شاقه يكي ديگري از مشكلات عمده فراروي اطفا ل است كه د رصد بسيا رزيادي ازاين ازاطفال علاوه بر محروميت از تعليم وتربيه حتي بيش از 12ساعت با حيوانات د ركوه مي باشند وكار شاقه اضافه برتاثير منفي بر رشد جسمي اطفال وانكشاف ذهني اين اطفال نيز تاثير سؤ خواهد گذاشت.
ه- تعليم وتربيه اطفال كه رياست معارف ولايت غور مسؤل آن است نيز با نورم هاي بين المللي كه هيچ ، حتي با ولايات همجوار(باميان) وتازه تاسيس (دايكندي) نيز قابل مقايسه نيست.
و – در مورد دوسيه هاي اطفال متخلف خارنوالي محترم اطفال،رياست خارنوالي استيناف ولايت غورومحاكم دوسيه هاي اطفال وجه المصالحه قرار مي گيرد واطفال قرباني به حق وحقوق شرعي وقانوني خود دست نمي يابند.
رضايي رييس دفتر ولايتي غور ضمن توضيح موارد فوق ا زمقامات ولايت غو رخواست تا د رزمينه رعايت حقوق اطفال مساعي بيشتربخرج داده واز رشد وانكشاف حقوق اطفال دراين ولايت حمايت نمايند.
سخنران بعدي محفل فضل الحق “نجات”  سرپرست ولايت غو ربود.وي درابتدا روز جهاني طفل را به كودكان  ولايت غور تبريك گفته و از ابتكار كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ، تقدير نمود و ضمن تاييد سخنان  محترم رضايي (رييس دفتر ولايتي غور ) اذعان نمود كه د رولايت غو ر،  نسبت به اطفال توجه لازم صورت نگرفته است وي همچنان  اضافه كرد:
د رولايت غو رنيا زاست ؛ تا مشكلات فراراه تعليم وتربيه اطفال اين ولايت هموا رگردد. در ولايت غو ر مكتب ها سرپناه ندارند و رياست معارف غو ر بايد معلمين مسلكي بيشتري را جلب وجذب نمايد وحد اقل سويه معلمين آن  بايد به پايه معلمين دهه هاي چهيل وپنجاه برسند.
گروه هاي سرود ليسه هاي “سلطان رضيه غوري” وسلطان علأالدين غوري” با اجرأ دوترانه به محفل طراوت تازه بخشيدند.
د رجشن روز جهاني وبين المللي طفل در ولايت غور، طفل ديگري از پرورشگاه ولايت غور به ايراد سخنراني پرداخت وا ززحمات معلمين ومربيان مديريت پرورشگاه ولايت غور، قدرداني و ابراز امتنان نمود.
مولوي حيدري معاون رياست “ارشاد،حج واوقاف ولايت غور” سخنران آخر جشن بين المللي اطفال اين محفل بود. موضوع صحبت هاي معاون رياست ياد شده “ديدگاه اسلام  به اطفال” بود. وي ضمن ترجمه روايت واحاديث شريف از گفتار وسيره رسول الله گفت:
“پيامبر اسلام به همه مهربان بود ونسبت به اطفال تا آنجايي محبت مي ورزيد كه د ر روايت آمده است كه حضرت “فاطمه” دخترش را ؛ ” ام ابيها” مي خواند. هم چنين آمده است كه در دوران طفوليت حسنين (امام حسن وامام حسين) موقع سجده بر پشت پيامبر اسلام ميامدند. اما پيامبر رحمت ، تا پايين آمدن آنان سجده شان را دامه ميدادند وما زاين نوع مهرباني ها آن حضرت نسبت اطفال زياد داريم وهمچنين از فقها، علمأ ديني ومشايخ اسلامي ما”.
پيامبر اسلام چنانچه خداوند آن را” اسوه والگو” براي تمام بشريت قرارداده است نسبت به اطفال عنايت خاص داشت ! فقها ومتشرعين اسلامي نيز حق وحقوق اطفال را بالاي والدين ، جامعه و دولت اسلامي فرض دانسته اند وهيچ تبعيضي نسبت به اطفال نمي پذيرد و اين اسلام بود ؛ كه زنده بگور كردن دختران را تحريم نمود.
همچنين با پيشنهاد وابتكار كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان – دفتر ولايتي غور،برنامه هاي راديو وتلويزيون محلي اين ولايت،  دراين روز توسط اطفال ارايه شد؛ كه مورد استقبال بي شايبه مردم  قرار گرفت. دراين محفل تعداد 50طفل ممتاز از ليسه هاي دخترانه ، پسرانه و متعلمين پرورشگاه ، مركز چغچران، با اهدأ تحايف از سوي سرپرست مقام ولايت ، كيمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان- دفتر ولايتي غور و ارگان ملي جوانان ، مورد تشويق وتقدير قرار گرفتند.
محفل تجليل از روز جهاني وبين المللي طفل با دعأ اختتامييه،  توسط مولوي حيدري ،معاون رياست ارشاد ،حج واوقاف ولايت غور  پايان يافت.

گزارش از: “علوي

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.