آرشیف

2014-11-10

khatibi

با خطیبی آشنا شوید

عبدالحی خطیبی

عبدالحی خطیبی

عبدالحی خطیبی فرزند خطیب ملا عبدالهادی مشهور به کاتب در یک خانواده روحانی در سال ۱۳۳۰ در قریه یخن علیا ولسوالی تیوره چشم به جهان کشود. دوره طفولیت در آغوش والدین به ادامه تحصیل علوم دینی پرداخت، تا هدایه آموخت و مستقیماً شامل صنف پنجم مکتب شد تا صنف ۱۴ تحصیل نمود و در سال 1353 بصفت معلم در مکتب متوسطه لعل تقرر حاصل کرد و بعداً به لیسه سلطان علاوالدین غوری تبدیل گردید.

در سال 1358 بصفت آمر احصایه مرکزی، در سال 1371 بصفت آمر اطلاعات و فرهنگ و در سال 1387 از طریق پروسه رقابت آزاد به دفتر مطبوعاتی مقام ولایت تقرر حاصل نمود.
مدت قریب چهل سال از ماموریت در پست های مختلف موفقانه بدون کدام تعلل در خدمت مردم قرار داشته، نامبرده متاهل دارای دو فرزند میباشد.
خطیبی در دوران تحصیل و ماموریت نشیب و فرازهای زندگی را دیده، تلخی ها و ناکامی های پی در پی را چشیده که در آخرین مرحله ختم رژیم طالب ها در سیاه چال آنان زندانی، تحمل کیبل و شلاق را کشیده و از مرگ نجات یافت.
از 26 سال به اینطرف که در بخش مطبوعات و رسانه ها رو آورده به هیچ حزب سیاسی و گروه و تنظیم تعلق نگرفت، مثبت و فعال کار کرده، ده ها مقاله و مضمون در روزنامه های چاپی چون ارمغان ملی، اتفاق اسلام، هیواد، ماهناه پشاور و دها اثر چاپی محلی بدست نشر سپرده و ازین طریق مشکلات و صدای مردم غور را انعکاس داده است.
خطیبی یکی از آرزوهای خود را بیان میکند و میگوید؛ آرزو دارم که در کشور عزیز ما افغانستان فضای بوجود آید که دیگر انسانی از انسان دیگر نترسد.
خطیبی در دوره تحصیل و وکار دولتی افتخارات دارد که میتوان از اولین های زیر نام برد:
دوره تحصیل:
اولین فارغ دور صنف 6 مکتب ابتدایی.
اولین فارغ دور صنف 12 لیسه سلطان علاوالدین غوری.
اولین فارغ دور دارالمعلمین عالی هرات.
در بخش احرای وظایف:
اولین معلم تحصیل کرده در ولسوالی لعل و سرجنگل.
اولین معلم کتابدار لیسه سلطان علاوالدین غور که خلاف معمول از رخصتی ها استفاده نکرده و کتابخانه را در ایام زمستان بروی علاقمندان کتب باز داشت.
اولین متصدی صفحه غور در روزنامه اتفاق اسلام.
اولین آمر احصایه مرکزی در ولایت غور.
اولین آمر اطلاعات و فرهنگ.
اولین گزارشگر رادیو تلویزیون ملی در غور.
اولین مدیر مسوول ماهنامه طلوع غور ارگان نشراتی ریاست اطلاعات و فرهنگ.
اولین سخنگوی و مسوول دفتر مطبوعاتی مقام ولایت غور.
اولین مدیر مسوول هفته نامه مصور ارگان نشراتی دفتر مطبوعاتی مقام ولایت.
و اولین تدوین کننده سالنامه سال 1386 ادارات دولتی غور.

جام غور موفقیت های بیشتر آقای خطیبی را در راستای کاری و زندگی اش خواهان است.