آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

باز دید داکتر عبدالله هیواد والی غور از بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ذون غرب

 
اخیرأ محترم عبدالله "هیواد" والی غور از بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ذون غرب دیدن نموده و با رهبری آن بنیاد صحبت و تبادل افکار نمود ، بنیاد فرهنگی جهانداران غوری که مدت کمتر از یک سال است به فعالیت های فرهنگی اجتماعی آغاز به کار نموده توانسته از جایگاه خوبی در ساحه فعالیتش برخوردارگردد.

 باز دید داکتر عبدالله «هیواد » والی غور از بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ذون غرب

یکی از فعالیت های چشمگیر این بنیاد را انتخابات کمیته جوانان آن بنیاد تشکیل میدهد ، جوانان که نیروی محرکه جامعه اند توانستند در یک همایش بزرگ همهمه ای در هرات ایجاد نمایند که الگوی باشد در پروسه های انتخاباتی کشور.

 باز دید داکتر عبدالله «هیواد » والی غور از بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ذون غرب

آقای هیواد در این دید و بازدیدش از فعالیت های همه جانبه ای بنیاد ابراز سپاس نموده خواست دفتر مشابه در ولایت غور این بستر جهانداران و سلاطین نامدارغوری نیز ایجاد گردد ، تا جوانان و فرهنگیان غوری بتوانند از آن طریق فعالیت های فرهنگی ، علمی و پژوهشی شانرا رشد و توسعه بخشند.

 باز دید داکتر عبدالله «هیواد » والی غور از بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ذون غرب

طی این بازدید آقای سید محمد رفیق "نادم" رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه جنوب غرب و هیأت رهبری همکاری های مادی و معنوی والی غور را در راستای غنامندی و تشویق جوانان به مسایل فرهنگی خواسته ووعده سپردند که به همکاری مقامات مرکزی در قسمت ایجاد یک دفتر مشابه در ولایت غور اقدام خواهم کرد.
والی غور از بخش جوانان بنیاد نیز دیدن نموده با رئیس و اعضای کمیته جوانان در قسمت کار ها و مسئولیت های شان معلومات  لازم گرفته ومشورت های لازم را به جوانان غوری و غوری تباران احاله نمود ، همچنین جوانان وعده سپردند تا درعرصه های مختلف فعالیت های شانرا انکشاف داده ودر اعتلای فرهنگی هموطنان مساعی بیدریغ نمایند.