آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

این بار با طرح بهتر وکیفیت عالی تربه پیشواز 808 مین سالروز شهادت سلطان غیاث الدین غوری

این بار با طرح بهتر وکیفیت عالی تربه پیشواز 808مین سالروز شهادت سلطان غیاث الدین غوری

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری

 

 

استراتیژی و اساسنامه ی انجمن فرهنگی جهانداران غوری بعد ازغور و بررسی هیأت رهبری انجمن در جلسه رسمی هیأت مؤسسان تصویب و اکنون به چاپ آراسته گردیده است.

این بار با طرح بهتر وکیفیت عالی تربه پیشواز 808 مین سالروز شهادت سلطان غیاث الدین غوری

 

این بار با طرح بهتر وکیفیت عالی تربه پیشواز 808 مین سالروز شهادت سلطان غیاث الدین غوری