آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

ایجاد و افتتاح دو کورس انگلیسی و سواد آموزی برای خواهران و جوانان

امروز زمان پیشرفت در عرصه علم و تکنالوژی بیشتر از دیروز مساعد است، لازمه هر نهاد اجتماعی است تا دراین عرصه قدم های استوار و فرا تر از دیروز برداردو خدمتی به نسل جوان این مرزوبوم انجام دهد، سالهای قبل عده ی از نوباوه گان شهر ما یا اطفالی که نسبت به خشکسالی ها و یا آفات جنگ های محلی منظقه را از غور، بادغیس و جا های دیگر ترک و در نواحی شهر هرات جاگزین گردیده اند و زمینه تحصیل برای شان آماده نبود، وقت آن رسیده که به محور کتاب سواد حلقه بزنند و الفبای انسانی را از لابلای کتب سواد آموزی فرا گیرند.

ایجاد و افتتاح دو کورس انگلیسی و سواد آموزی برای خواهران و جوانان

از چندی بدین طرف بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به همکاری مرکز تعلیمی و آموزشی انصاریان تحت رهبری استاد عبداللطیف غوری یک سلسله سروی های را در جهت پیدا کردن جوانان که هنوز در بی سوادی بسر می برند انجام داد و اکنون در حدود سی تن از دختران جوان را برای فرا گیری سواد در مرکز آموزشی انصاریان تنظیم نموده است.
برای این جوانان پروسه سواد آموزی بصورت رایگان دنبال میگردد، یک مقدار کتاب و مواد ممد درسی از قبیل مارکر، قلم ،کتابجه و سایر لوازم از طریق بنیاد مساعدت گردیده و اساتید مرکز آموزشی انصاریان بصورت رایگان به ایشان سواد می آموزانند.

ایجاد و افتتاح دو کورس انگلیسی و سواد آموزی برای خواهران و جوانان

یکی از نوباوگان به راپورتر بخش فرهنگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری گفت : سالها انتظار می کشیدم تا موفق شوم قلم بدست گرفته حتی نامم را بروی کدام ورقی بنویسم که شرایط برایم به هیچ وجهه میسر نبود، حالادر زیر این سقف در یک قضای کاملأ انسانی و اسلامی درس سواد آموزی میخوانم و بسیاری حرف هارامی شناسم و می نویسم، اگر خدابخواهد بزودی به آنچه فکر میکردم خواهم رسید.

ایجاد و افتتاح دو کورس انگلیسی و سواد آموزی برای خواهران و جوانان

یکی دیگر از جوانان گفت : ما مردم بی بضاعتی هستیم، توان پرداخت فیس کورسهای شهر را نداریم ، اما در این مرکز که برهنمایی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری فعالیت می کند مجانی انگلیسی می آموزیم ، خوشحالیم که هم به لسان خارجی آشنایی حاصل می کنیم و هم موضوعات دیگر را نیز از زبان استادان یاد میگیریم.