آرشیف

2014-12-22

جام غور

انتخابات شورای غور برگزار گردید

 

شورای ولایتی ولایت غور
 

شوراي ولايتي به حيث يك مجمع انتخابي به هدف ايجاد ساختاري كه مشاركت وسهم گيري مردم ونهاد هاي جامعه مدني را با اداره های دولتي در سطح ولايت تأمين واداره های ولايتي را در امور مربوط مشوره ، نظارت وارزیابی ، در سطح ولایت فعاليت مي نمايد.
انتخابات كه قبل ازظهر امروز 10/11/1391 درمقرشوراي ولايتي ولايت غور داير گرديد رئيس ، معاون ومنشي اين شورا به اساس راي دهي انتخاب گريدند.
اين انتخابات كه ميان 14 تن ازاعضاي شوراي ولايتي به شمول رئيس ،معاون وبقيه وكلاي مردم برگزار گرديد الحاج فضل الحق احسان با کسب 8 رای در مقابل مولوی رمضان آخوند زاده به حیث رئيس شورای ولایتی غور، عبدالقدیر رسولی با کسب 8 رای در مقابل گل فروزغفوری به حيث معاون و انجیلا شریفی که رقیب نداشت به حيث منشي اين شورا انتخاب گرديدند. انتخابات شوراي ولايتي به خاطر برگزيدن رئيس ، معاون و منشي اين شورا در هر سال يك بار ميان 14 تن از اعضاي اين شورا برگزار ميشود.

 

انتخابات شورای غور برگزار گردیدانتخابات شورای غور برگزار گردید

انتخابات شورای غور برگزار گردیدانتخابات شورای غور برگزار گردید

انتخابات شورای غور برگزار گردیدانتخابات شورای غور برگزار گردید