آرشیف

2014-12-22

jameghor

انتخابات شورای غور برگزار گردید

شورای ولایتی ولایت غور

شوراي ولايتي به حيث يك مجمع انتخابي به هدف ايجاد ساختاري كه مشاركت وسهم گيري مردم ونهاد هاي جامعه مدني را با اداره های دولتي در سطح ولايت تأمين واداره های ولايتي را در امور مربوط مشوره ، نظارت وارزیابی ، در سطح ولایت فعاليت مي نمايد.
انتخابات كه قبل ازظهر امروز 10/11/1391 درمقرشوراي ولايتي ولايت غور داير گرديد رئيس ، معاون ومنشي اين شورا به اساس راي دهي انتخاب گريدند.
اين انتخابات كه ميان 14 تن ازاعضاي شوراي ولايتي به شمول رئيس ،معاون وبقيه وكلاي مردم برگزار گرديد الحاج فضل الحق احسان با کسب 8 رای در مقابل مولوی رمضان آخوند زاده به حیث رئيس شورای ولایتی غور، عبدالقدیر رسولی با کسب 8 رای در مقابل گل فروزغفوری به حيث معاون و انجیلا شریفی که رقیب نداشت به حيث منشي اين شورا انتخاب گرديدند. انتخابات شوراي ولايتي به خاطر برگزيدن رئيس ، معاون و منشي اين شورا در هر سال يك بار ميان 14 تن از اعضاي اين شورا برگزار ميشود.