آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

اعلامیه

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم صبور و فقیر !

مُبارزین ،مجاهدین و مردم پاک نهاد غور!

اسلام علیکم ورحمته الله و برکاة

بیناد فرهنگی جهانداران غوری ،یک نهاد اجتماعی – فرهنگی و یک مجمع رضاکار مردمی برای همه اقشارمختلف غوری درمربوطات غور و غوری تبارها دربیرون از آن است .این بنیاد فرهنگی عموماً درعرصه آموزش و آسایش مردم و بسیچ جوانان و دانش جویان درراه اعمال فشاردربرابر دولت به منظور رسیدن بیکسری از خواست های مشروع و معقول مُبارزه و عمل می نماید .

متاسفانه دوسه دلیل روشن وجود دارد که مردم غور براساس آن عقب نگه داشته شده و محروم از چیز های اند که سزاوارش هستند . این عوامل موجب شده اند که درافغانستان فقیر و درمانده ، غوریها فقیرترین گروه مردمی وولایت غور نیز ولایت کم اهمیت روستائی باقی بماند و تاهنوز چهره روستائی و دربند کشیده اش مانند صد سال پیش باشد .

دولت به رشد اجتماعی ، انکشاف اقتصادی ،ارتقای ظرفیت ها و اکمال واصلاح درغور،توجه نکرده و بابی اعتنائی و بی تفاوتی از کنار غورومردم آن چشم پوشیده می گذرد ، مانیز تنهابه اعتراض و انتقاد نمی پردازیم که خود درمتحول کردن غور و فرزندان آن ، فاقد انگیزه هستیم .

غوریها از انتقاد دولت وبی هدفی خود ،هیچ مقصدو آروزویی را بسر نمی رسانند ، انتقاد و اعتراض متاسفانه افزون برمشکلات اشاره شده ، برخی کمبودات نیز به مشاهده میرسد که زیاد به دولت و غیر غوریها نسبت ندارد . بزرگان غور فقط درکمزنی و تحقیر یکدیگر صرف انرژی میکنند و به مسؤلیت های خود هیچ توجه چندانی نمی کنند. ماهمه دروضیعت کنونی برای حقارت مشترک مان که همان نا برخورداری از امتیازات ،شانس ها فعالیت های سازنده و بااهمیت درحیات جامعه ما بطور کل و اوضاع و احوال غور بطور پیوسته و همواره به این آرزوست که ، روشنفکران غوری ، روحانیان ،تجار ، دانش آموز و دانشجویان ، افراد شاغل   و کارکنان سرباز و افسران وهمه مردم آگاه و پرتوان غوری درداخل وخارج کشوردرتحت لوای ،همدیاری متحد و یکبار چه شوند .

برخی اختلافات محیطی که باعث اقدامات مرگ آور و ستیز آفرین علیه همدیگر مان شده است ؛محصول بی توجهی عمومی به مسائل درجه یک ونپرداختن ما به الویت هاست .ماشاهد قربانی دادن و قربانی گرفتن اختلافات درغورهستیم .اگر دامنه  این اختلافات را جمع نکنیم و با عقلانیت و بررسی های عاقلانه و دقیق رویداد ها ؛ طرح اتحاد و وفاق عمومی نشود ؛ عصبیت ها بیشتر میگردد و پیامدهای خونین وناشکیبائی فزونی خواهد گرفت. بنابرین موارد اهم و مهم و اولویت های مابرای مردم صبور غور با توجه به اندیشه و افکار همه افراد و گروههای فعال درآن و لایت اینهاست :

یک :مُبارزه با نفاق و عصبیت های گروهی یک و جیبه ملی و انسانی همه ی مااست .هیچکس نباید درآتش اختلاف هیزم کشی کند و دامنه عنادوبی اعتنایی را و سیعتر بسازد .ماحق ندریم باوجود این همه مشکلات هنوز به چیزهای بپردازیم که راه به مقصد را دور و توشه سفرباهمی را هدر خواهدنمود .

دو : جلوگیری از اختلافات محیطی و تلاش مشترک درراه تفاهم وحل بحران اعتماد و احترام درحوزه غوروغوریها.اولویت مهم ووظیفه درجه یک تمام افراد وگروه های موجود درسطح ولایت کشور وبیرون از اختلافات ودشمنی درمیان همه غوریهای پاکزاد و مومن هستیم .

سه :همه دست بدست هم بدهیم ، غور را از انزوای کنونی بدرآوریم ودراتحاد برای آبادی آن بدرستی مُبارزه کنیم . هیچکس حقیقت مطلق و جانبدارمطلق و اقعیت های غور نمی باشد ، اما حقیقت و واقعیت در اندیشه و افکار هریک ما کم کم منعکس خواهد شد ، پس وفاق عمومی و اتفاق نظر درراه ساختن غور وبدست آوردن حق و امتیاز مردم آن از وظایف انسانی ،اسلامی دیار دوستانه وترقی طلبانه همه ی ماست .

چهار:این یادداشت بعنوان فراخوان عمومی از سوی بیناد فرهنگی جهانداران غوری پیشکش همه مردم بخصوص آگاهان ،آزادگان وروشنفکران مُبارز مومن و مسلمان غور، می گردد . آرزومندیم دوستان و همطرازان ما با توجه به نیاز عمومی برای صداقت و واقعبینی دررابطه به مسائل و رویدادهای کنونی غور ، غورودقت بیشتر کنند ودست مارا که برای باهمی و اتحاد بسوی آنان دراز است .با باور وایمان بفشارند .

به یاری پروردگار دانا و توانا و فاق عمومی را بجای نفاق نگین انگشتر غور باستان کنیم و سرفرازی مردم را در وحدت آنها تمثیل نمائیم .

و من الله توفیق

هیات رهبری بنیاد فرهنگی

جهانداران غوری