آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

اطـــــــــــــــــــــــلاعیه

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری با اطلاع همکاران، علاقمندان و دوستان فرهنگی سراسر کشور میرساند :
نظر به قانون جدید نهاد های اجتماعی وزارت جلیلیه عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان دیگر هیچ نهادی تحت نام «بنیاد» فعالیت کرده نمی تواند، بنیاد های فعال تحت نام اجتماع، یا انجمن می توانند بفعالیت ادامه دهند.
بدینوسیله بنیاد فرهنگی جهانداران غوری از تاریخ 9/11/1392برابر با 29 جنوری 2014 تحت نام « انجمن فرهنگی جهانداران غوری» یا Ghuri Jehandaran Cultural Association تجدید جواز نموده تا سه سال بهمین نام فعالیت می نماید، که بزودی در قسمت ساختار لوگو ونشان کاری آن نیز تغیراتی وارد خواهد شد .
دوستان و علاقمندان گرامی می توانند بعد از این بنیاد فرهنگی جهانداران غوری را به نام « انجمن فرهنگی جهانداران غوری» در مراسلات و خطابه های شان یاد آوری نمایند. تشکر

 

اطلاعیه