آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

اشتراک هیأت اعزامی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب در محفل دستار بندی مدرسه احیاالعلوم ولسوالی