آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

از تیم شطرنج غور استقبال گردید

شنبه 21 ثور 1392 برابر با 11می 2012 بنیاد فرهنگی جهانداران غوری از تیم شطرنج بازان غور که در مسابقه انتخاب تیم ملی حوزه غرب در هرات آمده بودند ، استقبال آنها را به این ورزش فکری تشویق نمود.

از تیم شطرنج ولایت غور استقبال گردید

درمحفل که به همین مناسبت درکمیته جوانان دفتر بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب به افتخار تیم اعزامی شطرنح ولایت غوربه ولایت هرات دایر گردیده بود، محترم الحاج سید محمد رفیق نادم رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب طی صحبت مفصلی ازشرکت جوانان به مسابقه شطرنج زون غرب گفت : در روال کنونی، فقط شرکت شما جوانان به چنین مسابقاتی برای ما از اهمیت ویژه ی برخورداراست، اینکه تیم شما بکدام کتگوری نایل گردیده زمان بکار دارد تا بتوانید جایگاه تانرا در ردیف سایر تیم های کشور اشغال نمائید، بنیاد فرهنگی جهانداران غوری صرف شرکت شمارا در این جشنواره به گرمی استقبال و آینده ی تابناکی را از خداوند عالم برای همه جوانان خصوصأ جوانان برومند غور مسئلت می نماید.
این مسابقه که دربین هشت ولایت از جمله: هرات، غور، بادغیس، فراه، هلمند، قندهار، نیمروز وزابل در ریاست المپیک هرات راه اندازی شده بود، تیم غوربا مهارت های خاصی شرکت و به موفقیت های نایل آمد.

محترم نور محمد نور نماینده اجتماعی فرهنگی غور در زمینه گفت: این اولین مسابقه ی شطرنج بود که با سایر ولایات شرکت نموده و اولین تجربه ی ما را در سیستم های جدید شطرنج تشکیل میداد ، باآنهم تیم مااز شتارت های مطلوبی برخوردار گردیده و آنچه را ما در این زمینه فرا گرفتیم سیستم نمره دهی و استفاده از تاکتیک های جدید مسابقه ی شطرنج است.

از تیم شطرنج ولایت غور استقبال گردید

آقای سید محد صمیم یکی از بازیکنان چیره دست شطرنج از ولسوالی ساغر ولایت غور گفت : آنچه را که من تجربه نموده ام این است که مسابقات زمانی بآغاذ گرفته شده بودکه ما هیچگونه آمادگی به مسابقه نداشتیم زیراما تازه از راه رسیده بودیم و شب را تا سحر بموتر مسافرت داشتیم، نا راحتی راه چنان بالای روان ما تأثیر نموده بود که در بسا حالات تمرکز درست را از دست میدادیم با وجود این مشکل با زهم از روند مسابقه راضی و در آینده های نزدیک دست آورد ملموسی به غور باستان خواهیم داشت.

از تیم شطرنج ولایت غور استقبال گردید

در اخیر برای هریک از جوانان : محترم نورمحمد نور،محترم سید محمد صمیم، محترم محمد حسن ساغر پور، محترم عبدالعزیز عزیزی و محترم وکیل احمد فدایی لوح تقدیر از طرف هیأت رهبری بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب توزیع گردید.

 

از تیم شطرنج ولایت غور استقبال گردید

 

از تیم شطرنج ولایت غور استقبال گردید

 

از تیم شطرنج ولایت غور استقبال گردید

جوانان شرکت کننده در مسابقه از توجه و همبستگی بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب ابراز سپاس نموده و گفتند : ما افتخارنموده و بر خود می بالیم که امروز در هرات این یک نهادی اجتماعی، فرهنگی و مدنی معتبراز ما و هنرورزشی ما استقبال نموده و حمایت خود را اعلام میدارد و بپاس همین تشویق شما تلاش می نمائیم تا آنچه در توان داریم برای مردم ما و برای جامعه ما متحدانه بکار بندیم و همچون سایر جوانان افتخارتی را به غور باستان کسب نمایم.