آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

ارتقای غور بدرجه دوم

ارتقای غور بدرجه دوم

بخش فرهنگی وارتباطات دفتر مرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری

 

به اساس پیشنهاد مردم شریف غور، توجه خاص مقام محترم ریاست جمهوری و فیصله شورای محترم وزیران جمهوری اسلامی افغانستان ولایت باستانی غور از درجه سوم به درجه دوم ارتقأ نمود.
انجمن فرهنگی جهانداران غوری این تحول بی بدیل را در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک تغیر بزرگ برای شناخت بیشتر غوری های بافرهنگ و ادب دانسته، امید واراست روزی برسد با اهتمام و جدیت مردم آزاده غور، این ولایت که زمانی سیطره خدمت گذاری آن از چین و ماچین تا اصفهان و شام استقرار داشت به ولایت درجه اول کشور ارتقا حاصل نماید.
بگذار انجمن فرهنگی جهانداران غوری سپاس عمیق خود را از مقام ریاست جمهوری افغانستان، از شخص محترم حامد کرزی، نسبت به این که بخواست مردم شریف وزحمتکش غور جواب مثبت دادندواین ولایت را بر اساس قدامت تاریخی و فرهنگی اش از درجه سوم یعنی از یک ولایت عقب نگهداشته شده به یک واحد اداری درجه دوم ارتقأ بخشیدند، به نمایندگی از فرهنگیان غوری اظهار امتنان نمائیم.
همچنین انجمن فرهنگی جهانداران غوری برای فردفرد غوری ها این افتخاربزرگ را مبارک گفته تقاضا می نمایدتا، همه با هم در یک صف واحد به خاطر آینده درخشان غور باستان همت گمارند و به آبادانی آن سهم خویش را مردانه ادا نمایند.

انجمن فرهنگی جهانداران غوری