آرشیف

2014-12-27

غلام ربانی هدفمند

اتحادیۀ خبر نگاران ولایت غور افتتاح شد

 

امروز دو شنبه 7/12/1391 اتحادیۀ خبر نگاران ولایت غور افتتاح شد . به همین مناسبت محفل در تالار کنفرانس های مقام ولایت غور تدویر گردید . عبدالقدیر غفوری رییس اتحادیۀ خبر نگاران ولایت غور دست آورد های یازده ساله و چالش موجود فرا راۀ خبرنگاران ولایت غور را بیان کرد ، اقای غفوری به خبر نگاران اطمنان داد که هر گونه فعالیت رسانه ای که بر اساس قانون استوار باشد توسط اتحادیۀ خبر نگاران حمایت خواهد شد . رییس اتحادیۀ خبرنگاران ولایت غور از ادارۀ محلی ولایت غور خواهان حمایت آزادی بیان و فعالیت های رسانه ای گردید . 
محمد امین توخی معاون ولایت غور به نماینده گی از ادارۀ محلی ولایت غور صحبت نمود ، آقای توخی رسانه ها را رکن چهارم نظام خواند و دست اندر کاران رسانه های ولایت غور را به وحدت نظر دعوت نمود . اقای توخی دست اندرگاران رسانه های ولایت غور پُر مسؤلیت خواند و از آنها خواست تا نیازمندی های اساسی مردم ولایت غور از قبیل میزان دسترسی مردم به آب آشامیدنی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، امنیت و … بصورت واقعی باز تاب دهند . معاون ولایت غور وعده سپرد که ادارۀ محلی ولایت غور با اتکا به قانون رسانه ها و با استفاده از امکانات ادارۀ محلی ولایت غور رسانه ها را حمایت می نماید.

 

اتحادیۀ خبر نگاران ولایت غور افتتاح شد

 

اتحادیۀ خبر نگاران ولایت غور افتتاح شد

 

اتحادیۀ خبر نگاران ولایت غور افتتاح شد

 

اتحادیۀ خبر نگاران ولایت غور افتتاح شد