آرشیف

2014-12-22

jameghor

ابتکار و آغاز نو

همبستگی ملی

 
 
شورای انکشافی قریه  لرک دای که درشمال ولسوالی تولک ولایت غور قراردارد از مرکز ولسوالی در حدود 70 کیلو متر فاصله دارد.
شواری مذکور پروژه های برنامه همبستگی ملی را بوجهه احسن تطبیق نموده وبرعلاوه این پروژه ها یک پروژه  مهم وحیاتی را به قسم ابتکاری نیزتطبیق نموده است که این پروژه اعمار یک وایه پل پیاده رو بالای دریا می باشد.
وقتی نام پل بیاد آدم می آید به فکر رسیدن ها ، همدلی ها ، وهمگرائی ها وپیوند ها می افتد که دراین جا دیگر فاصله ها وبیراهه ها مفهوم خودرا از دست میدهد. بلی جای تردید نیست که مردم در قدیم دچار هرگونه مشکلات بودند حتی مشکلات اولیه زنده گی خودرا بصورت درست آن مرفوع کرده نمیتوانستند که ازین جمله یکی هم نداشتن پل می باشد که نه تنها قریه لرک دای بلکه سایر قریجات که راه عبورومرور شان از این قسمت بود و با بسیار مشکلات وسختی مجبور بودند که از بیراهه ها بگذرند تا به سرمنزل مقصود وهدف شان برسند اما چاره جزاین دگر راه نداشتند وبالاخره زمانی فرا رسید که برنامه همبستگی ملی از طریق وزارت احیآ وانکشاف دهات در تمام قراوقصبات کشور پیش برده میشود ومردم را در پیش برد زنده گی شان به شکل درست آن رهنمائی وهمکاری نمود.
مردم و شورای لرک دای طی یک جلسه بزرگ تصمیم گرفتند که به اعمار پل بپردازند که خوشبختانه ما حالا شاهد اعمار یک وایه پل به طول تقریبآ 12 متر بالای دریای که از وسط قریه می گذرد هستیم وهزینه که درین پل پیاده رو به مصرف رسیده است مجموعآ مبلغ 300000 افغانی بوده که از پول اعانه مردم پرداخته ه شده است وحال نه تنها این قریه بلکه قریجات دیگرمانند صوفی ها ، قلعه شاخ ، دهن شاخ ، رضوان وسایر قریجات که درهمان مسیر قراردارند  ازین پل استفاده می نمایند این پل از یک سو مشکلات قریجات را رفع نمود از جانب دیگرنماد دوستی وارتباط  بین قریجات به شمارمیرود.
طوریکه با یک تن از اهالی قریه مذکور درمورد مفدیت این پل سوال شد وی در جواب چنین اظهار نظرنمود.
قبل از اینکه این پل ساخته شود ما مردم با بسیار مشکل می توانستند که ازین طرف دریا به طرف دیگر دریا بروند واز زمینها ودوستان خود احوال داشته باشند  وحتی که به مرکز ولسوالی وسایرقریجات در موسم آب خیزی که معمولادرفصل بهار می باشد رفته نمیتوانستیم وهمچنان وقتی که برای آوردن هیزم مرکب هارا از آب  تیرمیکردیم  بعضی اوقات مرکب های ما با پشتاره هیزم به دریا غرق میشد وحالا که این پل ساخته شده ما کاملا آسوده گردیده ایم.
برخی ازمردم این قریه به این عقیده هستند که برنامه همبستگی ملی یگانه پروگرامی است که مردم را بیدار نموده ودربازسازی وآبادی قریه  وحتی کشور خود سهیم میسازد.